Blog C&G

BISIO: L’eina que t’ajudarà a entendre millor el teu negoci

BISIO és un quadre de comandament fet a mida pel teu negoci, amb l’acompanyament dels millors professionals que t’ajuden a definir quins són els indicadors clau.  

Continue Reading

Nou registre d’impagats judicials

El Registre d’Impagats Judicials és un nou fitxer de morositat destinat a recollir informació de deutes líquids, vençuts i exigibles, no inferiors a 50 € i reconeguts mitjançant una resolució judicial ferma, aportada pels advocats dels creditors a l’objecte de la seva difusió al sistema financer espanyol i a tercers que acreditin un interès legítim

Continue Reading

Novetats laborals 2020

Es presenten tot seguit, les principals novetats en àmbit laboral per aquest any 2020. 1. Augment del permís per paternitat D’entrada, és rellevant recordar que fruit del Real Decret Llei 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, va

Continue Reading

Reserva de capitalització

El càlcul de la reserva de capitalització presenta algunes dificultats, ja que es realitza partint dels beneficis de l’exercici anterior i restant algunes partides. Recordi els passos a seguir.   Càlcul de la reducció Com ja sap, la seva empresa pot gaudir d’una reducció en la base imposable de l’Impost sobre Societats del 10% de

Continue Reading

FORMACIÓ en Finances per no financers

Continue Reading

¿Cobrem un dividend a compte?

Davant la possibilitat que els dividends tributin més a partir del 2020, consideri la possibilitat de distribuir un dividend a compte el 2019. Major tributació Com haurà llegit en premsa, és possible que a partir de l’any vinent augmenti la tributació dels dividends. De fet, el projecte de Pressupostos Generals que es va presentar a

Continue Reading

Tributació dels premis de loteria

Si ha adquirit algun dècim per al sorteig de Nadal de la Loteria Nacional, no oblidi que els premis de Loteries i Apostes de l’Estat, comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja Espanyola i entitats anàlogues europees tributen en l’IRPF a un tipus fix del 20%. A aquests efectes, els perceptors d’aquests premis, en el moment del

Continue Reading

Aplicació del règim en estimació objectiva de l’IRPF- I el règim especial simplificat de l’IVA a l’exercici 2020 “Mòduls”

  “ ÉS MANTENEN ELS MATEIXOS SIGNES, ÍNDEXS O MÒDULS PER A L’EXERCICI 2020” Segons ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre de 2019. Els Límits excloents a tenir en compte a partir del 01-01-2020, són:   Aquesta ordre no aclareix quins seran els límits de ventes i compres per poder aplicar el règim de mòduls per 2020. Recordem que estava previst que aquests límits s’havien de reduir a partir de 2020 (així està dictaminat a la llei). No obstant, el més probable és que els actuals límits no canviïn i s’acabin prorrogant un any més.

Continue Reading

Lloguer i obres

Quan es lloga un local o unes oficines per establir un negoci, moltes empreses només presten atenció a negociar la renda i la durada del contracte, però convé estar atents en matèria d’obres… Arrendaments. En els lloguers per us diferent al de vivenda (locals, oficines, naus…), les parts tenen llibertat per pactar les condicions. Atenció!

Continue Reading

Obligatorietat del Protocol d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

El Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe és un document que recull dues vessants: mesures preventives i el procediment i l’organització interna per actuar davant de qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe al si de l’organització. Tal i com marca la Llei

Continue Reading