Blog C&G

DEROGACIÓ DEL REAL DECRET LLEI DE LLOGUER D’HABITATGES

El passat dia 24 de gener de 2019 es va publicar al BOE la resolució per la que es deroga el Real Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer. Entre d’altres mesures, el Real Decret Llei establia com a novetats que, en els contractes de lloguer

Continue Reading

RD 28/2018 DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA SOCIAL, LABORAL I DE TREBALL.

Salari Mínim Interprofessional El Reial decret 1462/2018, estableix que la quantia del SMI per aquest any 2019 serà de: 30 euros/ dia, 900 euros/mes en 14 pagues o 12.600 euros anuals. Aquesta pujada suposa un increment del 22,3% respecte la quantia de l’SMI vigent durant l’any 2018, quan se situava en 10.302,60 euros l’any. S’ hauran

Continue Reading

ACLARIMENTS SOBRE LA NOVA DEDUCCIÓ PER DESPESES EN GUARDERIES

La declaració de la renda de 2018 portarà una nova deducció per a les mares treballadores que portin els seus fills a la llar d’infants. A més de la deducció per 1.200 euros anuals amb què compten les mares treballadores amb fills menors de tres anys, els pressupostos inclouen un benefici fiscal afegit per a

Continue Reading

10 CLAUS DE L’HERÈNCIA A CATALUNYA QUAN NO S’HA ATORGAT TESTAMENT

Encara no tens el teu? Quan una persona mor sense haver atorgat testament, o bé quan el testament esdevé nul, o les persones nomenades hereves no poden arribar a ser-ho, la disposició del seus béns i drets és regula d’acord amb allò que disposa el Títol IV del Codi Civil de Catalunya, articles 440 a

Continue Reading

ACCIONS QUE POT REALITZAR ABANS DE FINALITZAR L’ANY PER REBAIXAR LA SEVA LIQUIDACIÓ DE L’ IRPF

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2018, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF: Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a

Continue Reading

APROVACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 21/2018, DE 14 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE I LLOGUER (BOE 304, DE 18 DE DESEMBRE).

Nova exempció en els contractes d’arrendament S’ha publicat el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE 304, de 18 de desembre). El Reial decret llei modifica el Text refós de la Llei de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret

Continue Reading

PERQUÈ ÉS ADEQUAT DISPOSAR D’UN CALENDARI LABORAL D’EMPRESA?

El deure de confeccionar un calendari laboral d’empresa, ve establert d’entrada per la genèrica “imposició” que en fa l’apartat 6 de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors. Tal deure, regula l’elaboració organitzada de la previsió anual en relació a l’horari de treball, la distribució anual dels dies de treball, els festius, descansos setmanals; així com

Continue Reading

Aprendre treballant, treballar aprenent

Cada cop és més freqüent la integració d’estudiants al món laboral, però moltes empreses no ho veuen clar… incorporar una persona sense experiència dins l’empresa amb el cost d’un treballador experimentat? Val la pena invertir temps en la formació d’una persona que no ha acabat d’estudiar? Actualment s’està impulsant una nova modalitat de contractació: La

Continue Reading

Encara tens crèdit??

Les empreses disposen anualment d’un crèdit per finançar la formació programada, l’import de la qual resulta d’aplicar a la quantia ingressada per l’any anterior en concepte de quota de formació professional, el percentatge que anualment s’estableix per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, en funció de la grandària de l’empresa. Des de 2018, s’estableix

Continue Reading

Opció pel règim de devolució mensual d’IVA

Recordeu que durant el mes de novembre l’empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA a partir de l’any que ve. A aquest efecte, ha de complir els requisits següents: Ha de sol·licitar la seva inscripció mitjançant la presentació del model 036 de declaració censal. En concret, haurà de marcar la casella

Continue Reading