Blog C&G

Nou marc normatiu per la concessió de préstecs immobiliaris. Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari

El 16 de març de 2019 es va publicar al BOE la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que entra en vigor el dia 16 de juny de 2019. La norma pretén recuperar la confiança dels prestataris potenciant la seguretat jurídica, la transparència i la comprensió dels contractes i

Continue Reading

Augment del permís de paternitat

El govern ha aprovat l’ampliació progressiva del permís de paternitat fins a 16 setmana a l’any 2021. Aquest nou decret estableix com a mesura urgent equiparar progressivament els permisos de paternitat i maternitat. Aquesta equiparació entre el permís de Paternitat i Maternitat s’ha previst però, de manera progressiva fins a l’any 2021: A partir de

Continue Reading

Registre de jornada

El passat dia 8 de març, es va modificar l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors i l’article 7 de LISOS, en el qual es regula el registre de jornada, als efectes de garantir el compliment dels límits en matèria de la jornada i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i

Continue Reading

Bonus sinistralitat laboral

A partir del dia 15 d’abril de 2019 s’obre el termini de presentació per a sol·licitar l’incentiu bonus, de les empreses que hagin contribuït a disminuir i prevenir la seva sinistralitat laboral i  hagin realitzat actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i malalties professionals, d’ acord amb el que es regula al

Continue Reading

Campanya de renda i patrimoni 2018

Com ja hauran sentit, a partir del proper dimarts 2 d’abril ja es podran presentar telemàticament les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l’exercici 2018. Es podran presentar fins al dilluns 1 de juliol (inclòs), podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins el dimecres 26 de

Continue Reading

SEPARACIÓ O DIVORCI? Preguntes freqüents

Aquest article intenta donar resposta als dubtes que amb més freqüència ens plantegen els clients que desitgen iniciar un procés de separació o de divorci, fent especial al·lusió a aquelles preguntes que es solen formular en una primera visita, i limitant-nos als casos en els que hi ha acord, és a dir, ambos cònjuges han

Continue Reading

AJUDES DEL PROGRAMA «LA CAIXA» EMPLEO JOVEN

Objecte Ajudes a la contractació del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinades a fomentar la generació d’ocupació estable i de qualitat de les persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil: 1. Ajudes de 6 mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de 6 mesos. 2.

Continue Reading

NOVETATS FISCALS 2019

Model 720 Que és: Declaració informativa del titular de béns o actius a l’estranger Controvèrsia: Fins ara l’AEAT aplicava mesures desproporcionades quan detectava irregularitats: Sanció formal,   entre 100 i 5.000 euros per cada dada no informades. Incorporació de guanys patrimonials,   PRESCRITS a la renta del contribuent. Sanció del 150 % sobre la quota d’IRPF resultant.

Continue Reading

AL FEBRER, MODEL 347

Si durant l’any 2018 la seva empresa va efectuar operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en el seu conjunt (IVA inclòs), durant aquest mes de febrer ha de presentar el model 347. A aquests efectes, recordi el següent: No ha d’incloure aquelles operacions de les quals Hisenda ja té

Continue Reading

QUINES NOVETATS DEPARA EL 2019 PER A LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ?

El 2019 depara NOVETATS  en relació a la PENSIÓ DE JUBILACIÓ. A Cervera & Gonfaus hem optat aquest mes,  per a destacar el més rellevant del conegut Real Decret-Llei 28/2018 publicat al BOE en data 29 de desembre de 2018,  que com veurem, aporta certes novetats interessants tant per als JA PENSIONISTES perceptors de la

Continue Reading