A partir del dia 1 de juliol es podrà sol·licitar el cessament per reducció de facturació sempre que es compleixin els requisits exigits.

El Butlletí Oficial de l’Estat, va publicar el passat dissabte 27 de juny el Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, aprovant l’ampliació dels cessaments d’activitat per reducció de facturació fins al dia 30 de setembre, sempre que es torni a sol·licitar a la mútua demostrant una reducció del 75% amb comparació al tercer trimestre del 2019.Entre les noves mesures també s’inclou una prestació extraordinària pels treballadors autònoms de temporada.

 

Quins requisits cal complir per a sol·licitar-la?

  • Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, en el seu cas.
  • Haver cotitzat per cessament d’activitat com a mínim durant 12 mesos immediatament anteriors de forma continuada.
  • No haver complert l’edat ordinària de jubilació.
  • Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
  • Acreditar una reducció de la facturació durant el tercer trimestre de 2020 d’almenys el 75% en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant aquests mateixos períodes uns rendiments  nets superiors a 5.818,75€ al trimestre.

 

Què passarà amb la quota d’autònoms que tramitin ara per primera vegada la prestació? 

  • Durant el temps que estigui percebent l’autònom aquesta prestació haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les seves cotitzacions.
  • La mútua abonarà al treballador autònom juntament amb l’import de la prestació l’import de les cotitzacions per contingències comunes. El tipus de contingències comunes és un 28,30% que s’aplica sobre la base de cotització de l’autònom, en aquest cas l’autònom sí que abonarà el tipus  de  contingències professionals, cessament d’activitat i formació professional que és un 1,7% de la seva base de cotització.

 

En el cas que  deixi de complir els requisits l’autònom pot optar per dues opcions:

  • Renunciar a la prestació abans del dia 31 d’agost del 2020, tenint efectes a partir del mes següent al de la comunicació.

 

Data de finalització de la prestació:

  • La prestació es podrà percebre fins al 30 de setembre del 2020. Únicament es podrà continuar percebent aquesta prestació si es compleixen els requisits de cessament d’activitat ordinari amb els requisits sol·licitats abans de la pandèmia.

Per més informació poden contactar amb el nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a  cig@cigassociats.com