ACTUALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES CONTRACTE PER LA FORMACIÓ (RD 1529/2012)

De cara el 2016 s’han implantat actualitzacions pel que fa a la regulació dels contractes de formació. La novetat principal és que la formació teòrica deixa d’impartir-se a distancia, per impartir-se mitjançant tele formació, tal hi com expressa l’article 17 del RD 1529/2012 sobre els modalitats d’impartició: “Con el fin de facilitar su adecuación al régimen de alternancia con la actividad laboral en la empresa, las actividades formativas inherentes a los contratos para la formación y el aprendizaje se podrán ofertar e impartir, en el ámbito de la formación profesional para el empleo, en las modalidades presencial, teleformación o mixta (…)”

Aquest contracte de formació aporta una gran avantatge al treballador, ja que la formació rebuda és una formació reglada, de Certificat de Professionalitat. Aquest certificat de professionalitat té un nivell acadèmic similar a un FP. És una titulació avalada pel SEPE i les Comunitats Autonòmiques, i amb validesa a nivell europeu.

Al ser una modalitat reglada, exigeix l’autorització per part del SEPE. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar amb caràcter previ a l’alta del treballador i a la realització del contracte, i l’organisme resoldrà en el termini d’un mes des de la data de presentació de l’acord per l’activitat formativa.

La nova formació implica que el perfil del treballador contractat varia, a més dels requisits específics d’aquesta modalitat (recollits en l’article 6 del RD 1529/2012)s’afegeixen:

–          Haurà de tenir les competències tecnològiques mínimes per realitzar formació online.

–          Accés a Internet fora de l’horari de treball.

–          S’exigeix un nivell acadèmic mínim en determinades ocupacions, quan correspongui.

La resta de característiques del contracte de formació, regulades en el Ral Decret Llei 1529/2012, no varien. Es manté la reducció del 100% pel que fa als Seguros Socials i a la bonificació del 100% de la formació.