CAMPANYA DE RENDA 2014

 Benvolgut client,

Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-li que des de el passat 7 d’abril, ja es poden obtenir les dades fiscals i presentar els borradors de la declaració de la renda 2014.

Aquest any, a banda de la complexitat d’altres campanyes, la declaració de la renda presenta algunes novetats importants, alguna d’elles aprovada per la recent reforma fiscal.

Per aquest motiu, a continuació els oferim un resum de les principals novetats a tenir en compte per la presentació de les declaracions de renda i patrimoni 2014.

La declaració de IRPF es pot presentar, per via electrònica a través de Internet, entre els dies 7 d’abril i 30 de juny, ambdós inclosos, podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini fins el 25 de juny de 2015. Per altres mitjans es pot presentar entre els dies 11 de maig i 30 de juny de 2015, ambdós inclosos. És obligatòria la presentació per via electrònica pels contribuents de l’IRPF obligats a presentar l’Impost sobre el Patrimoni (la presentació de la declaració corresponent a aquest impost haurà d’efectuar-se obligatòriament a través d’Internet). En cas de fraccionar el pagament d’IRPF en dos terminis, el segon ha d’ingressar-se, com a màxim, el dia 5 de novembre de 2015.

Persones obligades a presentar la declaració de renda i patrimoni 2014

IRPF: Amb caràcter general, estan obligats a declarar (confirmant borrador o presentant una declaració) tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut al 2014 rendes subjectes a l’Impost. No obstant, no existeix obligació de declarar quan es perceben només les següents rendes:

A) Rendiments del treball:

Límit de 22.000 euros quan la renda provingui d’un sol pagador o es percebi de més d’un pagador i concorri qualsevol de les dues situacions següents:

–          Que la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i posteriors no superin els 1.500 euros.

–          Quan el que es percep siguin pensions de classes passives i el tipus de retenció es determini pel procediment especial previst a l’efecte.

Límit de 11.200 euros quan es doni qualsevol de les següents situacions:

–          Que el rendiment procedeixi de més d’un pagador i la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i restants pagadors superin els 1.500 euros.

–          Que el rendiment correspongui a pensions compensatòries.

–          Que el pagador no tingui l’obligació de retenir.

–          Que es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fixe de retenció.

B) Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600 €.

C) Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició de vivendes de protecció oficial o de preu taxat amb el límit conjunt de 1.000 euros.

D) Tampoc hi ha obligació de declarar: Quan s’obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros, en tributació individual o conjunta.

 

Atenció: A efectes de la determinació de l’obligació de declarar en els termes anteriorment relacionats, no es tindran en compte les rendes exemptes ni les rendes subjectes al nou gravamen especial sobre determinades loteries i apostes.

Malgrat això estan obligats a declarar:

  • Els contribuents que tinguin dret a alguna de les següents deduccions i vulguin exercir aquest dret:

–          Per adquisició d’habitatge.

–          Per compte estalvi empresa.

–          Per doble imposició internacional.

  • Els contribuents que realitzen aportacions al patrimoni protegit de discapacitats o sistemes de previsió social, si volen exercir el dret a la reducció de l’impost.
  • Els contribuents que desitgen obtenir devolucions per:

–          Retencions, ingressos a compte o pagaments fraccionats.

–          Deducció per maternitat.

–          Les retencions per Impost sobre la Renda de No Residents quan s’hagi adquirit la residència a 2014.

Estan obligats a presentar declaració en model ordinari (no poden utilitzar l’esborrany):

–          Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques (empresaris, professionals, agricultors, ramaders, etc.).

–          Els que percebin rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció o ingrés a compte.

–          Els que hagin tingut guanys patrimonials no subjectes a retenció o ingrés a compte i qualsevol tipus de subvenció qualificada com a rendiment d’activitats econòmiques.

–          Els contribuents amb imputació de rendes immobiliàries que procedeixin de més de vuit immobles.

–          Els contribuents perceptors de rendiments del capital immobiliari, en tots els casos i/o de rendiments derivats de l’arrendament o cessió de béns.

–          Els socis, hereus, comuners o partícips d’entitats en règim d’atribució de rendes que duguin a terme activitats econòmiques.

Impost sobre el Patrimoni: A Catalunya, estaran obligats a presentar declaració per aquest impost, ja siguin per obligació personal o per obligació real, els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’Impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedents, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d’acord amb les normes reguladores de l’impost, resulti superior a 500.000 d’euros.

Novetats declaració de l’IRPF 2014

Pel que fa a les novetats en la declaració de l’IRPF podem destacar les següents (la majoria d’elles motivades per modificacions efectuades a la Llei de l’impost, i sense perjudici de les normes aprovades per les pròpies comunitats autònomes en matèria de tributs cedits):

–          La principal novetat reflectida en el model de declaració de l’Impost, té per objecte permetre la compensació de les rendes negatives de la base de l’estalvi derivades de deute subordinat o de participacions preferents, o de valors rebuts a canvi d’aquests instruments, generades amb anterioritat a 1 de gener de 2015, amb altres rendes positives incloses a la base de l’estalvi, o a la base general procedents de la transmissió d’elements patrimonials.

–          Modificació del tipus de retenció i ingressos a compte sobre determinats rendiments professionals: amb efectes des de l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol (5 juliol 2014), les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments professionals serà el 15% quan el volum de rendiments íntegres d’aquestes activitats corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en l’esmentat exercici. Els contribuents hauran de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència d’aquesta circumstància, el pagador queda obligat a conservar la comunicació degudament signada.

–          Exempcions de guanys patrimonials conseqüència de la dació en pagament o de l’execució hipotecària que afecti l’habitatge habitual: amb efectes d’1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, es declaren exemptes els guanys patrimonials:

o   Que derivin de la transmissió de l’habitatge habitual del deutor o del garant del deutor.

o   Que la transmissió sigui per dació en pagament o en execució hipotecària judicial o notarial.

o   Que sigui per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre aquest habitatge habitual contretes amb una entitat de crèdit o una altra entitat que de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

o   Cal que el propietari de l’habitatge habitual no disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute i evitar l’alienació de l’habitatge.

–          Fons d’Inversió: D’acord amb la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, s’exclou del límit de la lletra b) de l’article 96 LIRPF a determinades guanys patrimonials sotmesos a retenció. La implantació d’un nou sistema de comercialització dels fons d’inversió espanyols, requereix efectuar canvis en la normativa tributària que afecten fonamentalment a l’obligació de retenció i informació que ha d’assumir el comercialitzador dels fons, el que implica modificar determinades disposicions de la Llei l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques.

–          Activitats econòmiques en estimació objectiva: L’Ordre ministerial que desenvolupa els mòduls per al 2015, estableix amb aplicació retroactiva per a 2014, un nou índex corrector en relació amb els cultius de terres de regadiu que utilitzin energia elèctrica (DA 5ª), que serà aplicable per qualsevol de les activitats agrícoles del règim d’estimació objectiva que utilitzin energia elèctrica per regar els seus cultius, sempre que el rendiment procedeixi de productes agrícoles. Des de l’1 gener 2014 estan obligats a portar el llibre registre de vendes i ingressos dels contribuents que exerceixin les activitats econòmiques en estimació objectiva susceptibles de retenció a l’1 per 100.

–          Obligació de declarar: Des de 1 el de gener de 2014 s’exclou del límit conjunt de l’obligació de declarar de 1.600 euros, que preveu l’article 96.2.b) de la Llei de l’IRPF, per als rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva (IIC) en què la base de retenció no procedeixi determinar per la quantia a integrar en la base imposable.

–          D’altra banda, d’acord amb la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014:

o   S’actualitzen els coeficients aplicables al valor d’adquisició, en un 1% (respecte als de l’any anterior), a efectes de determinar el guany o pèrdua patrimonial que es posi de manifest en la transmissió d’immobles no afectes a activitats econòmiques que es s’efectuïn durant l’any 2014, per tal d’evitar les plusvàlues monetàries. Pel que fa als coeficients aplicables als béns immobles afectes a activitats econòmiques assenyalar que es mantenen els mateixos que el 2013.

o   Es prorroga per a l’exercici 2014 la reducció del 20% del rendiment net d’activitats econòmiques per creació o manteniment d’ocupació.

o   Es prorroga per a l’exercici 2014 el gravamen complementari a la quota íntegra estatal establert per als exercicis 2012 i 2013 i aplicable tant a la base liquidable general com de l’estalvi. En conseqüència amb això, també es prorroga per a l’exercici 2014 l’increment de l’escala per calcular el tipus general de retenció dels perceptors de rendiments del treball, el tipus de retenció del 42% per als administradors i membres del consell d’administració i els tipus de retenció del 21% (premis que es lliurin com a conseqüència de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, guanys patrimonials derivats de les transmissions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions d’inversió col·lectiva, rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans …).

o   Igual que en anys anteriors les despeses i inversions efectuades en l’any 2014 per habituar els empleats a l’ús de noves tecnologies de la comunicació i de la informació (quan la seva utilització només es pugui realitzar fora del lloc i horari de treball), van a continuar tenint la consideració de despeses de formació i retribució en espècie.

o   S’estableix la compensació fiscal, en l’exercici 2014, per als que obtinguin rendiments de capital mobiliari procedents d’actius financers o assegurances de vida o invalidesa contractats abans de 20 de gener de 2006 amb període de generació superior a dos anys.

o   S’estableix l’interès legal del diner en un 4% fins 31 desembre 2014 i l’interès de demora a què es refereix l’article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en el 5%. Durant el mateix període, l’interès de demora a què es refereix l’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, serà del 5%.

o   Es determina l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a 2014, fixant la quantia anual, en 7.455,14 € anuals, llevat que expressament s’excloguin les pagues extraordinàries, en aquest cas serà de 6.390,13 €.

–          Finalment, d’acord amb la llei 26/2014 de la reforma fiscal de la LIRPF, es limita a la quantitat de 180.000 € per cada any de servei prestat que es computi a efectes de determinar la quantia de la indemnització obligatòria, l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament. Aquest límit no és aplicable a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts amb anterioritat a 2014.08.01 ni als acomiadaments que es produeixin a partir d’aquesta data quan derivin d’un expedient de regulació d’ocupació aprovat, o un acomiadament col·lectiu en el que s’hagués comunicat l’obertura del període de consultes a l’autoritat laboral, amb anterioritat a aquesta data. Aquesta modificació va entrar en vigor el 29-11- 2014.

–          A més, pel que fa a les deduccions autonòmiques, s’han efectuat, com en exercicis anteriors, en el model les necessàries modificacions per recollir les vigents per a l’exercici 2014.

Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni 2014

Pel que fa a la declaració de l’impost sobre el patrimoni, el model reprodueix la mateixa estructura de continguts de la declaració de l’exercici 2013.

De cara a aquest exercici 2014, hem de tenir present les següents qüestions:

–          El Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’Impost sobre el Patrimoni, va reactivar l’exigibilitat d’aquest impost amb caràcter temporal i exclusivament per als exercicis 2011 i 2012. Per això, aquest Reial Decret llei va suprimir la bonificació general del 100% de la quota íntegra i va recuperar els elements del tribut que van ser objecte d’una eliminació tècnica en el seu moment, entre els quals es troben les obligacions de presentar declaració, de practicar autoliquidació i d’ingressar el deute tributari resultant de la mateixa. Alhora, es van elevar considerablement els imports de l’exempció parcial de l’habitatge habitual i del mínim exempt, sense perjudici de les competències normatives que sobre aquesta última matèria tenen les comunitats autònomes. La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, el va prorrogar per a l’exercici 2014.

–          A Catalunya, estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària, un cop aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets sigui superior a 500.000 €.

–          Presentació i, si escau, ingrés: entre els dies 7 d’abril i 30 de juny de 2015, ambdós inclosos. En el cas de domiciliació bancària: des del 7 d’abril fins el 25 de juny de 2015, ambdós inclosos.

–          La presentació de la declaració corresponent a aquest impost s’ha d’efectuar obligatòriament per via electrònica a través d’Internet mitjançant la utilització de DNI o certificat electrònic o mitjançant la consignació del NIF del contribuent i del número de referència de l’esborrany o de les dades fiscals subministrades per l’Agència Tributària. També es preveu la possibilitat de presentar la declaració mitjançant un sistema de signatura amb clau d’accés a un registre previ (Cl@ve PIN).

–          Es manté l’exigència que els contribuents que presentin declaració per l’impost sobre patrimoni també hagin d’utilitzar la via electrònica per a la presentació de la declaració de l’IRPF o per a la confirmació de l’esborrany de la mateixa, segons escaigui.

–          Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per cada contribuent, de manera que un matrimoni que tingui un habitatge adquirit en guanys no tributarà per ella si el seu valor no excedeix de 600.000 €.

–          La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que aquesta no ha aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €.

–          El mínim exempt de 700.000 € serà aplicable en el cas de subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir.

–          Algunes comunitats autònomes han aprovat els seus corresponents escales de gravamen o bonificacions generals.

Documentació a tenir en compte per a la confecció de la renda:

–          Certificats: de treball, atur, invalidesa, de retencions emès pels llogaters de locals llogats, rendiments i retencions de comptes bancaris, dipòsits, assegurances, dividends o compres de bons i pagarés, d’ingressos i retencions d’activitats agràries i professionals, de compravenda de valors, de premis, d’aportacions a plans de pensions, mutualitats o de préstecs.

–          Llibres registres d’activitats empresarials i professionals.

–          Si es porten, llibres de comptabilitat.

–          Si és comuner en una Comunitat de Béns que realitza activitats econòmiques o les seves rendes superen els 3.000 €/any, la notificació que hagi emès aquesta comunitat en la qual s’ha d’incloure informació sobre la renda de l’entitat que se li atribueix, especificant diferents tipus d’ingressos, les bases de les deduccions que li corresponen i l’import de les retencions atribuïbles.

–          Si realitza una activitat econòmica, convé tenir a la vista les declaracions tributàries de l’exercici 2014: IVA, declaracions trimestrals i resum anual; retencions, autoliquidacions trimestrals i resum anual; model 347, model 720, etc.

–          Justificants d’ingressos i despeses corresponents als rendiments del capital immobiliari.

–          Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles, en ells trobem un justificant de la despesa de tributs de l’immoble llogat, o de despeses en l’activitat professional si està afecte a ella l’immoble o, si més no, el número de referència cadastral que l’Administració ens va a exigir consignar per a l’habitatge habitual i altres immobles.

–          Justificants de l’adquisició i alienació de béns que ens poden haver originat guanys o pèrdues patrimonials.

–          Declaracions d’exercicis anteriors.

Si te intenció de que li confeccionem la renda, i amb l’objectiu de fer-ho en la millors condicions, els recomanem que passin per les nostres oficines abans del dia 15 de juny.

Per qualsevol dubte o aclariment, consulti amb els assessors del Departament  fiscal  del nostre despatx, 93.872.27.38.

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, SLP