Categoría: CIRCULARS

Instrucció 1/2017 sobre la gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament

Fa uns dies, mitjançant la Circular nº 1/2017, els comunicàvem la novetat introduïda per l’AEAT que impossibilitava ajornar el pagament de l’IVA a menys que s’acredités l’absència de cobrament del mateix. Davant l’allau de queixes que ha generat aquesta mesura, la Direcció General de l’AEAT ha dictat amb data 18 de gener la Instrucció 1/2017

Continue Reading

CIRCULAR Nº 1/2017: Supressió de la possibilitat d’ajornar l’IVA trimestral

Supressió de la possibilitat d’ajornar l’IVA trimestral A partir de l’1 de gener de 2017 serà molt difícil ajornar l’IVA (303) i impossible ajornar els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. Srs. Clients, Com acostuma a ser habitual, amb el canvi d’any s’han introduït una sèrie de mesures fiscals encaminades a la consolidació de les

Continue Reading

CIRCULAR Nº12 /2016: CLÀUSULES SÒL

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea: Retroactivitat total de les reclamacions contra clàusules sòl Benvolgut client, El TJUE, mitjançant sentència de 21 de desembre de 2016, ha declarat que la limitació en el temps dels efectes derivats de la declaració de nul·litat de les clàusules sòl, priva els consumidors espanyols que van

Continue Reading

CIRCULAR Nº 11/2016: LI INTERESA DONAR-SE D’ALTA EN EL REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA?

LI INTERESA DONAR-SE D’ALTA EN EL REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA? Per a qui es beneficiós? –          Empreses amb vendes a l’exterior (ja siguin exportacions o entregues intracomunitàries) l’lVA deduïble de les quals sol ser superior al repercutit. –          Aquelles que repercuteixen un tipus d’IVA inferior al que suporten i les declaracions de les quals

Continue Reading

CIRCULAR Nº 10/2016: Obligatorietat de donar-se d’alta a la Direcció Electrònica Vial (DEV)

Srs. Clients, Possiblement hagin rebut, o estiguin a punt de rebre, una carta de la Direcció General de Tràfic (DGT) recordant i insistint en l’obligatorietat de les empreses en estar donades d’alta i comptar amb una Direcció Electrònica Vial. Un dels objectius que pretenia el RDL 6/2015, de 30 d’octubre, que aprova la Llei de

Continue Reading

CIRCULAR Nº 9/2016: Segon pagament de l’IRPF

Si vostè va presentar la declaració de la renda de 2015 amb resultat a ingressar, va poder fraccionar el pagament l’import del deute en dues parts sense interessos ni recàrrecs. En aquest cas, al mes de juny va pagar el 60% d’aquest import, i el 40% restant ho farà dins el termini que finalitza el

Continue Reading

CIRCULAR Nº 8/2016: Novetats en els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats

El passat divendres 30 de setembre, es van publicar al BOE dues normes que han aprovat l’augment dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats per a grans empreses i la modificació dels models 222 i 202, per a adaptar-los a aquest augment. Amb aquestes dues normes (Real Decret Llei 2/2016 de mesures tributàries dirigides a

Continue Reading

CIRCULAR Nº 7/2016: Recordatori certificat digital Seguretat Social

Apreciats clients, Els informem que des de el 16 de Març del 2015, l’administració  de la seguretat social exigeix, per la realització de qualsevol tràmit o gestió que es realitzi per part de l’assessoria en nom del client, disposi d’un certificat digital. No s’admeten autoritzacions en format paper per la realització gestions amb la seguretat

Continue Reading

CIRCULAR Nº 6/2016: Modificar la base de cotització

Distingits senyors, Els comuniquem que, ABANS de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2017. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa

Continue Reading

CIRCULAR Nº 5/2016: Sancions de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per falta de dipòsit dels Comptes Anuals

Benvolguts senyors, Els informem que, recentment, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), ha iniciat una campanya a l’efecte de sancionar a les empreses que no presentin els Comptes Anuals al Registre Mercantil. Les sancions per no depositar els Comptes Anuals oscil·len entre els 1.200 i 60.000 euros, concretant-se l’import exacte segons l’actiu i

Continue Reading