Categoría: CIRCULARS

CIRCULAR Nº 13/2015Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes emprenedors, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses

L’objecte d’aquestes bases, impulsades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i de la Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’emprenedors, d’autònoms, micro,

Continue Reading

CIRCULAR Nº 12/2015: LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DE LLIBRES

El passat 27 d’abril el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va emetre Auto mitjançant el qual suspenia de manera cautelar la Instrucció de la Direcció General de Registres i Notariat (DGRN), de 12 de febrer de 2015, sobre la legalització dels llibres dels empresaris en aplicació de l’article 18 de la Llei 14/2014, de

Continue Reading

CIRCULAR Nº 10/2015: Avançament reforma fiscal

El passat 2 de juliol el president del Govern va fer públic l’anunci de l’avançament de la reforma fiscal prevista per a 1 de gener de 2016. En el BOE del passat dissabte 11 de juliol s’ha publicat el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega

Continue Reading

CIRCULAR Nº 11/2015: ALIMENTS QUE PODEN PROVOCAR AL.LÈRGIES O INTOLERÀNCIES

Benvolgut client, El 31 desembre 2014 ha entrat en vigor el Reglament ( UE ) 1169/2011 sobre informació alimentària facilitada al consumidor. Per desenvolupar alguns aspectes del reglament , s’ha publicat el Reial Decret 126/2015, que ha entrat en vigor el 5 de març 2015 . La normativa conté una llista de 14 al·lèrgens que

Continue Reading

CAMPANYA DE RENDA 2014

 Benvolgut client, Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-li que des de el passat 7 d’abril, ja es poden obtenir les dades fiscals i presentar els borradors de la declaració de la renda 2014. Aquest any, a banda de la complexitat d’altres campanyes, la declaració de la renda presenta algunes novetats importants, alguna d’elles

Continue Reading

ÚLTIMES MODIFICACIONS DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL – ASPECTES RELLEVANTS PER LES SOCIETATS AMB CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Amb motiu de la publicació al BOE de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es va modificar la Llei de Societats de Capital, amb la finalitat de millorar el govern corporatiu, entre d’altres, es procedeix a modificar aspectes relacionats amb l’Òrgan d’administració i en concret es realitzen les següents modificacions: a)     

Continue Reading

MESURES ORDRE SOCIAL

Amb data 1 de març de 2015 entrà en vigor el Real Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social. MESURES D’ORDRE SOCIAL 1.- Contracte indefinit: En els supòsits de contractació indefinida en qualsevol de les seves modalitats, l’aportació empresarial a la cotització

Continue Reading

LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES OBLIGATORIS

El passat 29 de setembre de 2013 va entrar en vigor la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització, on es porta a terme una nova regulació del procediment per a la legalització dels llibres obligatoris que han de portar els empresaris. Les novetats que introduïa aquesta llei pel que fa a

Continue Reading

NOVETATS IVA

A continuació els informem de les 20 principals novetats de la reforma fiscal de l’IVA incloses en la Llei 28/2014, i que van entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, llevat d’algunes excepcions que es comenten: 1.) El tipus impositiu aplicable a les flors i plantes vives de caràcter ornamental disminueix

Continue Reading

Model 720

Aquesta circular és per informar sobre la Declaració Informativa Anual Sobre Béns i Drets Situats a l’Estranger, model 720, regulada a l’Ordre HAP/72/2013. El termini de presentació corresponent a l’exercici 2014, finalitza el proper el 31 de març de 2015. SUBJECTES OBLIGATS Amb caràcter general, les persones físiques i jurídiques residents fiscals en territori espanyol,

Continue Reading