CIRCULAR Nº 10/2015: Avançament reforma fiscal

El passat 2 de juliol el president del Govern va fer públic l’anunci de l’avançament de la reforma fiscal prevista per a 1 de gener de 2016. En el BOE del passat dissabte 11 de juliol s’ha publicat el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

 

L’entrada en vigor d’aquestes mesures es produeix el 12 de juliol de 2015, dia següent al de la seva publicació al BOE.

Segons declara la seva exposició de motius, la norma persegueix una doble finalitat:

–          La primera, avançar la reforma duta a terme per la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributària.

Aquesta reforma fiscal tenia una implantació gradual en dues fases, 2015 i 2016, però a causa d’una evolució positiva de l’economia i de la recaptació tributària, s’avança sis mesos la segona fase de la rebaixa en l’IRPF, al juliol del 2015.

–          La segona, mitigar la tributació de les ajudes que perceben col·lectius que es troben en situacions d’especial necessitat, i evita l’embargament o trava de les mateixes fins a determinats límits.

Contingut més rellevant:

El capítol I del RD Llei (Mesures de caràcter tributari) està integrat per quatre articles:

1. Modificacions en la Llei de l’IRPF (article primer RD-Llei 9/2015)

Amb l’objectiu d’incrementar la renda disponible dels contribuents d’aquest impost:

• S’aprova una nova escala general estatal i de l’estalvi aplicables des de 1 de gener de 2015 a la qual es redueixen en mig punt els marginals corresponents a cada un dels trams de les esmentades escales. Així, les escales queden de la següent manera:

Base imposable general Tipus

   2015                     2016                 2015 RD-L

Fins a 12.450 20% 19% 19,50%
12.450 – 20.200 25% 24% 24,50%
20.200 – 34.000/35.200* 31% 30% 30,50%
34.000/35.200 – 60.000 39% 37% 38%
60.000 – En endavant 47% 45% 46%

* Fins a 34.000 en 2015 i 35.200 en 2016

Base imposable estalvi Tipus
2014 2015 2016 2015 RD-L
Fins a 6.000 21% 20% 19% 19,5%
6.000 – 24.000 25% 22% 21% 21,5%
24.000-50.000 27% 22% 21% 21,5%
50.000 – En endavant 27% 24% 23% 23,5%

• S’aprova per als treballadors per compte d’altri, una nova escala de retenció que es tindrà en compte per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 d’agost, no obstant la qual cosa els pagadors poden aplicar la nova escala des de la pròpia data d’entrada en vigor del Reial Decret Llei.

• Es redueix el tipus de retenció de forma generalitzada per als professionals, qualsevol que sigui el seu nivell d’ingressos, quedant fixat en un 15%, i en un 7% durant els tres primers anys d’inici de l’activitat professional (fins ara el tipus del 15% s’aplicava exclusivament per a l’autònom professional quan el volum de rendiments íntegres per aquestes activitats de l’exercici anterior és inferior a 15.000 euros i representés més del 75% de la suma de rendiments i d’activitats econòmiques). Es fixa també en el mateix import la quantia del tipus fix de retenció aplicable als rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris o similars, així com de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.

• En relació amb les rendes de l’estalvi i altres rendes subjectes a retenció, es minora el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei, que quedarà fixat en el 19,5% enfront del 20% actual.

• Es declaren exempts els ajuts públics concedits per les comunitats autònomes o entitats locals per atendre a col·lectius en risc d’exclusió social, situacions d’emergència social, necessitats d’habitatge de persones sense recursos o necessitats d’alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat quan no tinguin mitjans econòmics suficients, fins a un import màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM), així com les ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual i , en particular, a víctimes de violència de gènere.

• No s’integren en la base imposable les ajudes percebudes per a compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva a les edificacions afectades per l’alliberament del dividend digital.

• Es aclareix quin serà l’escala autonòmica aplicable als contribuents que resideixin a Ceuta i Melilla.

2. Modificacions en la Llei de l’Impost sobre Societats (article segon RD-Llei 9/2015)

Com a conseqüència de les reduccions en els tipus de retenció i ingrés a compte, es modifica la Llei de l’Impost sobre Societats, rebaixant el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable del 20 al 19,5%a partir de l’entrada en vigor de aquest Reial Decret Llei (12 de juliol de 2015).

3. Modificacions en la Llei de l’IRNR (article tercer RD-Llei 9/2015)

Rebaixa el tipus de gravamen que preveu l’apartat 2 de l’article 19 i en les lletres a) i f) de l’apartat 1 de l’article 25 de l’esmentat text refós, al 19,5%, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei.

4. Prestacions i ajuts públics inembargables (article quart RD-llei 9/2015)

Amb la finalitat de possibilitar la consecució dels objectius a què es destinen determinades prestacions i ajudes concedides per les diferents administracions públiques, es limita la possibilitat d’embargament de les mateixes mitjançant l’aplicació de les regles que ja regeixen en l’actualitat en l’àmbit de la Llei d’Enjudiciament Civil en relació amb els embargaments del salari, sou, pensió, retribució o el seu equivalent.

Per a més detall, adjuntem l’enllaç de la publicació al BOE d’aquest RD Llei.

Per qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Fiscal del nostre despatx. 93.872.27.38