CIRCULAR Nº 11/2016: LI INTERESA DONAR-SE D’ALTA EN EL REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA?

LI INTERESA DONAR-SE D’ALTA EN EL REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA?

Per a qui es beneficiós?

–          Empreses amb vendes a l’exterior (ja siguin exportacions o entregues intracomunitàries) l’lVA deduïble de les quals sol ser superior al repercutit.

–          Aquelles que repercuteixen un tipus d’IVA inferior al que suporten i les declaracions de les quals també resulten habitualment a retornar (empreses hoteleres, de restauració, etc.).

–          Aquelles que executen obres de paleta, electricitat, fontaneria, etc., en immobles que s’estan construint o rehabilitant, i arrosseguen una gran quantitat d’IVA suportat al seu favor. En aquests casos, és el destinatari de les obres qui s’autorrepercuteix l’impost, de manera que el contractista no l’ha de repercutir.

–          Empreses que en un moment donat realitzen una inversió important i l’IVA repercutit de les quals durant l’any no és suficient per compensar l’IVA suportat per aquesta inversió.

Comporta alguna obligació?

–          Les empreses acollides a aquest règim estan obligades a presentar les declaracions de IVA de forma telemàtica, i amb periodicitat mensual.

–          S’han de presentar els llibres d’IVA també per internet, a través del model 340.

Requisits per adherir-se:

–          Estar al corrent d’obligacions tributaries

–          No estar en supòsit de revocació de NIF

–          No trobar-se en supòsits de baixa cautelar del REDEME

–          No realitzar activitats que tributin en el règim simplificat

Períodes d’alta i permanència

Durant el mes de novembre s’ha de sol·licitar la inclusió en el règim, mitjançant model 036, per a que tingui efectes a partir de 1 de gener del 2017.

També es pot sol·licitar la inscripció durant els terminis de liquidacions periòdiques (de l’1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre), sorgint efectes des del dia següent a la finalització d’aquest període de liquidació.

Els subjectes passius inscrits en el REDEME d’IVA estaran obligats a estar en ell durant l’any per al qual es sol·licita la inscripció.

En cas d’haver sol·licitat la inscripció durant el termini de presentació de les liquidacions, quedaran obligats a estar al menys durant l’any en el que es sol·licita la inscripció i l’immediat següent.

 

Baixa i exclusió

La sol·licitud de baixa voluntària haurà de presentar-se en el mes de novembre de l’any anterior a aquell en que hagi de sorgir efectes.

No podrà tornar a sol·licitar-se la inscripció en el Registre en el mateix any natural pel que s’hagi sol·licitat la baixa.

Si el subjecte passiu queda exclòs del REDEME, aquesta exclusió sorgirà efectes des del primer dia del període de liquidació en el que s’hagi notificat el respectiu acord.

L’exclusió implicarà la inadmissió de la sol·licitud d’inscripció durant els tres anys següents a la data de notificació de la resolució.

Per qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Comptable-Fiscal del nostre despatx. 93.872.27.38

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, S.L.P

Manresa, a 28 d’octubre de 2016