CIRCULAR Nº 1/2017: Supressió de la possibilitat d’ajornar l’IVA trimestral

Supressió de la possibilitat d’ajornar l’IVA trimestral

A partir de l’1 de gener de 2017 serà molt difícil ajornar l’IVA (303) i impossible ajornar els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.

Srs. Clients,

Com acostuma a ser habitual, amb el canvi d’any s’han introduït una sèrie de mesures fiscals encaminades a la consolidació de les finances públiques. El Reial Decret-Llei 3/2016 de 2 de desembre introduïa, entre altres novetats, un important canvi en l’ajornament i fraccionament de deutes tributaris a partir d’1 de gener de 2017.

La primera novetat afegeix un segon paràgraf a l’article 60.2 de la LGT per aclarir que no es pot admetre el pagament en espècie respecte dels deutes que l’art. 65.2 qualifica com inajornables.

La segona dóna nova redacció a l’article 65.2 LGT. En primer lloc, per suprimir l’excepció normativa que obria la possibilitat d’ajornament o fraccionament de les retencions i ingressos a compte; i en segon lloc per introduir els següents supòsits de deutes tributaris que tampoc podran ser objecte d’ajornament o fraccionament:

–          Les liquidacions tributàries confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma que prèviament hagin estat objecte de suspensió durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.

–          Les derivades de tributs repercutits, llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades, ja que el pagament d’aquestes tributs per l’obligat a suportar-los implica l’entrada de liquiditat en el subjecte que repercuteix.

–          Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats en l’Impost sobre Societats.

Per tal de poder ajornar l’IVA de les factures que no s’han cobrat, s’haurà de justificar documentalment aquest aspecte, recordant que no s’ajornarà quan el deute a ingressar sigui inferior a 300 euros (si es superior a 30.000 serà necessari aportar aval). El fet de sol·licitar aquest possible ajornament, continua comportant com fins ara, el pagament addicional d’interessos.

En cas de no trobar-se en la situació descrita per poder ajornar aquest IVA, serà necessari buscar finançament aliè per fer front a aquest pagament. Es per aquest motiu que els recomanem que ens comuniquin abans del dia 15 de gener si es troben en situació de no poder fer front a aquest pagament dins del termini previst per l’impost, a fi i efecte de trobar una solució de manera conjunta.

Desitjant que aquesta informació sigui útil, els hi recordem que estem a la seva disposició per qualsevol aclariment o consulta al respecte.

Cervera & Gonfaus Associats, SLP

Manresa, a 11 de gener de 2017