CIRCULAR Nº 15/2015: ALTA EN EL REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA (REDEME)

Mitjançant la present circular els recordem que durant el mes de novembre s’ha de sol·licitar la inclusió en el Règim de Devolució Mensual d’IVA (REDEME) per a que tingui efectes a partir de 1 de gener del 2016.

Es tracta d’un règim voluntari del que s’haurà de sol·licitar la inscripció en el Registre de Devolució Mensual d’IVA mitjançant la declaració censal – model 036. Els subjectes passius que sol·licitin la inscripció en el Registre hauran de liquidar l’IVA amb periodicitat mensual i exclusivament per via telemàtica.

No obstant, els subjectes passius que no hagin sol·licitat la inscripció al Registre en el termini establert anteriorment, així com els empresaris o professionals que no hagin iniciat la realització d’entregues de bens o prestacions corresponents a activitats empresarials o professionals però hagin adquirit bens o serveis amb aquesta intenció, podran igualment sol·licitar la seva inscripció en el Registre durant el termini de presentació de les declaracions liquidacions periòdiques: de l’1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre.

En aquests casos, la inscripció al Registre sorgirà efectes des del dia següent a aquell en el que finalitzi el període de liquidació d’aquestes liquidacions.

En el cas d’entitats acollides al règim especial del grup d’entitats de l’IVA, el termini és desembre de l’any anterior (coincidint amb el previst per a la presentació de la sol·licitud d’alta en aquest règim especial i per a la comunicació anual periòdica que s’ha de fer en el mateix). En tots dos casos s’empra el model 039.

Permanència

Els subjectes passius inscrits en el Registre de Devolució Mensual d’IVA estaran obligats a estar en ell durant l’any per al qual es sol·licita la inscripció.

En cas d’haver sol·licitat la inscripció durant el termini de presentació de les liquidacions, quedaran obligats a estar al menys durant l’any en el que es sol·licita la inscripció i l’immediat següent.

 

Baixa

La sol·licitud de baixa voluntària en el Registre haurà de presentar-se en el mes de novembre de l’any anterior a aquell en que hagi de sorgir efectes mitjançant la declaració censal – model 036.

No podrà tornar a sol·licitar-se la inscripció en el Registre en el mateix any natural pel que s’hagi sol·licitat la baixa.

Si es tracta d’un grup que apliqui el règim especial del grup d’entitats, la sol·licitud de baixa voluntària es presentarà per l’entitat dominant al desembre de l’any anterior al que hagi de tenir efecte la baixa, coincidint amb el termini per a renunciar al règim especial.

Ara bé, no tota baixa és voluntària ja que els subjectes passius estaran obligats a presentar la sol·licitud de baixa en el REDEME quan comencin a desenvolupar activitats acollides al règim simplificat de l’IVA, que es faria en el termini de presentació de la liquidació corresponent al mes en el que es produeixi l’incompliment, i tindrà efecte des de l’inici d’aquest mes. Tot i que realment es deu a una causa d’exclusió, es tracta d’una baixa, de manera que l’Administració entén que els efectes seran els de la baixa, sent en conseqüència els efectes temporals només de l’any natural, no tres anys des de la notificació de l’acord com passa en l’exclusió

Exclusió

Si el subjecte passiu queda exclòs del REDEME, aquesta exclusió sorgirà efectes des del primer dia del període de liquidació en el que s’hagi notificat el respectiu acord.

L’exclusió implicarà la inadmissió de la sol·licitud d’inscripció durant els tres anys següents a la data de notificació de la resolució.

Per qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Comptable-Fiscal del nostre despatx. 93.872.27.38