CIRCULAR Nº 8/2016: Novetats en els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats

El passat divendres 30 de setembre, es van publicar al BOE dues normes que han aprovat l’augment dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats per a grans empreses i la modificació dels models 222 i 202, per a adaptar-los a aquest augment.

Amb aquestes dues normes (Real Decret Llei 2/2016 de mesures tributàries dirigides a reduir el dèficit públic, i Ordre HAP/1552/2016 de modificació dels models, ambdues de 30 de setembre) es pretén augmentar de manera immediata els ingressos públics per contribuir a aconseguir l’objectiu de dèficit exigit per la Unió Europea.

Únicament serà d’aplicació als contribuents amb una xifra neta de negocis en els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu de, al menys, 10 milions d’euros.

Aquest augment s’instrumenta mitjançant un tipus mínim del pagament fraccionat i l’increment de la proporció del mateix:

Tipus mínim del pagament fraccionat

S’estableix un tipus mínim del 23% del resultat comptable positiu de l’exercici dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural o de l’exercici transcorregut des de l’inici del període impositiu fins al dia anterior a l’inici de cada període d’ingrés del pagament fraccionat (per contribuents el període impositiu no coincideixi amb l’any natural).

El tipus mínim serà del 25% del resultat comptable positiu, per a les entitats que tributin al tipus del 30% (entitats de crèdit, explotació de jaciments d’hidrocarburs…).

Increment del percentatge del pagament fraccionat quantificat sobre la base imposable de l’impost

En el càlcul d’aquesta modalitat de pagament fraccionat, el percentatge que es calculava fins ara multiplicant per 5/7 el tipus de gravamen de l’entitat arrodonit per defecte passa calcular multiplicant per 19/20 el tipus de gravamen arrodonit per excés.

Així, per al tipus de gravamen general el percentatge a prendre que era del 17% (5/7 x 25) passa a ser del 24% (19/20 x 25%).

Aquesta novetat anterior s’aplica ja als pagaments fraccionats que s’han d’efectuar al mes d’octubre i desembre de 2016, i tot i que la norma no estableix un termini màxim de vigència, el ministre d’Hisenda ha manifestat que aquesta mesura estarà en vigor, almenys, fins a l’any 2018, que és quan el dèficit públic ha de col·locar-se per sota del 3% segons l’acordat amb Brussel·les .

Els terminis per efectuar els pagaments fraccionats no han variat: són 3 pagaments anuals que s’han de realitzar durant els 20 primers dies naturals dels mesos d’abril, octubre i desembre. Això no obstant, quan s’opti per la domiciliació bancària com a forma de pagament, el termini serà del dia 1 al 15, ambdós inclosos, d’aquests mesos.

Desitjant que aquesta informació sigui útil, els hi recordem que estem a la seva disposició per qualsevol aclariment o consulta al respecte.

Cervera & Gonfaus Associats, SLP

Manresa, a 4 d’octubre de 2016