CIRCULAR Nº12 /2016: CLÀUSULES SÒL

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea: Retroactivitat total de les reclamacions contra clàusules sòl

Benvolgut client,

El TJUE, mitjançant sentència de 21 de desembre de 2016, ha declarat que la limitació en el temps dels efectes derivats de la declaració de nul·litat de les clàusules sòl, priva els consumidors espanyols que van celebrar un contracte de préstec hipotecari abans de la data del pronunciament de la Sentència del Tribunal Suprem (de 9 de maig de 2013), del dret a obtenir la restitució de les quantitats que van pagar indegudament a les entitats bancàries.

Amb anterioritat a la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016, el Tribunal Suprem espanyol va considerar abusives les clàusules sòl, ja que els consumidors no havien estat adequadament informats sobre la càrrega econòmica i jurídica que els imposaven aquestes clàusules, no obstant va limitar els efectes retroactius, de tal manera que només produís efectes de cara al futur, a partir de la data en que es va dictar la sentència (9 de maig de 2013). La recent sentència del TJUE recorda que les clàusules abusives no poden vincular al consumidor, en les condicions estipulades pels drets dels Estats Membres, incumbint a aquests l’obligació de preveure mitjans adequats i eficaços perquè cessi l’ús d’aquestes clàusules.

Per això, indica que incumbeix al jutge nacional, deixar sense aplicació la clàusula abusiva, de tal manera que es consideri que aquesta clàusula no ha existit mai i que, d’aquesta manera, no produeixi efectes vinculants per al consumidor, comportant això el restabliment de la situació en què es trobaria el consumidor de no haver existir aquesta clàusula, és a dir, comportant la devolució íntegre de les quantitats abonades indegudament al banc sense límit respecte a la retroactivitat.

Si resulta del seu interès, al nostre despatx disposem de professionals els qui podran revisar els seus préstecs hipotecaris, i pel cas de detectar l’existència de clàusula sol, els hi podran quantificar les quantitats susceptibles de reclamació.

Per qualsevol dubte o aclariment, consulti amb els assessors del Departament Legal del nostre despatx; 93.872.27.38.

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, SLP

Manresa, a 27 de desembre de 2016.