CIRCULAR Nº16: TRIBUTACIÓ DE LES SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL

Mitjançant la present circular els recordem amb la modificació introduïda per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, s’estableix un important canvi per a les Societats Civils amb objecte mercantil fent que a partir de l’1 de gener de 2016 passin a ser subjectes passius de l’Impost sobre Societats. El canvi només afecta la normativa fiscal i no a la resta d’aspectes que conformen les condicions de creació i desenvolupament d’una activitat mitjançant aquest tipus d’entitats.

Així doncs, s’estableix que les societats civils que tinguin personalitat jurídica i objecte mercantil seran contribuents de l’Impost de Societats en els períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016, i per tant deixaran de tributar en el règim d’atribució de rendes regulat en la Llei de l’IRPF.

A continuació citem algunes de les respostes de consultes vinculants de la Direcció General de Tributs que intenten aclarir aquests extrems:

Consulta Vinculant de la DGT 2376-15, de 28 de juliol

Pregunta: ¿Cuando se considera que una Sociedad Civil tiene personalidad jurídica a efectos del Impuesto sobre Sociedades?

Resposta: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1669 del Código Civil, la Sociedad Civil tiene personalidad jurídica siempre que los pactos entre sus socios no sean secretos. La Sociedad Civil requiere una voluntad de sus socios de actuar frente a terceros como una entidad. Para su constitución no se requiere una solemnidad determinada pero resulta necesario que los pactos no sean secretos.

Trasladando lo anterior al ámbito tributario, cabe concluir que para considerarse contribuyente del Impuesto sobre Sociedades, es necesario que la sociedad civil se haya manifestado como tal frente a la Administración tributaria. Por tal motivo, a efectos de su consideración como contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles habrán de constituirse en escritura pública o bien en documento privado, siempre que este último caso, dicho documento se haya aportado ante la Administración tributaria a los efectos de la asignación del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad.

Pregunta: ¿Qué actividades se consideran no mercantiles a efectos de la tributación de las sociedades civiles?

Resposta: Las actividades ajenas al ámbito mercantil son las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y las de carácter profesional.

Pregunta: ¿Cuándo se entiende que una sociedad civil tiene objeto mercantil a efectos del Impuesto sobre Sociedades?

Resposta: A estos efectos, se entenderá por objeto mercantil la realización de una actividad económica de producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no excluido del ámbito mercantil.

Pregunta: ¿Una comunidad de bienes, debe tributar por el Impuesto sobre Sociedades?

Resposta: El artículo 7.1.a) la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece que:

“Serán contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español:

a)      Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil.”

De esta forma se incorporan unos nuevos contribuyentes al Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles con objeto mercantil, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a 1 de enero de 2016, en que las sociedades civiles tributaban bajo el régimen de atribución de rentas.

Por tanto, puesto que el único contribuyente que se incorpora al Impuesto sobre Sociedades son las sociedades civiles con objeto mercantil, la comunidad de bienes, seguirá tributando como entidad en atribución de rentas conforme al régimen especial regulado en la Sección 2ª del Título X de la LIRPF.

Com a conseqüència del canvi de règim fiscal, s’incorpora un règim transitori (DT 32ª LIS), que regula la translació d’aquest tipus d’entitats com a contribuents de l’IRPF a contribuents del IS:

Els socis, persones físiques, de societats civils que passin a tributar per l’Impost de societats, podran seguir aplicant les deduccions en la quota íntegra per activitats econòmiques que estiguessin pendents d’aplicació a 1 de gener de 2016, amb els límits previstos en Renda, sempre que es compleixin les condicions i requisits establerts en la Llei de l’Impost de Societats.

Les societats civils amb objecte mercantil que passin a tributar per l’Impost de Societats, hauran de portar la seva comptabilitat d’acord amb el previst en el Codi de Comerç o amb l’establert en les normes per les quals es regeixen.

D’altra banda, s’estableix un règim fiscal especial (DT 19ª LIRPF, actualment en vacatio legis) aplicable a les societats civils amb objecte mercantil que voluntàriament optin per la seva dissolució i liquidació, perquè no volen ser societats civils contribuents de l’Impost de Societats a partir de 2016:

L’acord de dissolució amb liquidació ha d’adoptar-se vàlidament en el primer semestre de 2016 i hauran de realitzar-se amb posterioritat a l’acord, dins del termini dels sis mesos següents a la seva adopció, tots els actes o negocis jurídics necessaris, per a l’extinció de la societat civil.

Estableix els següents avantatges:

–           Exempció en la modalitat d’operacions societàries d’ITP i AJD.

–           No subjecció a l’IVTNU (plusvàlua municipal).

–           Difereix el possible guany obtingut.

Fins a la finalització del procés d’extinció de la societat civil, sempre que la mateixa es realitzi dins del termini establert, continuarà aplicant-se el règim d’atribució de rendes, sense que la societat civil arribi a adquirir la consideració de contribuent de l’Impost de societats. En cas contrari, la societat civil tindrà la consideració de contribuent de l’Impost de Societats des d’1 de gener de 2016 i no resultarà d’aplicació el citat règim d’atribució de rendes.

Les societats civils dissoltes podrien optar per convertir-se en un altre tipus societari, com per exemple una societat de responsabilitat limitada, o passar la seva titularitat a una persona física, la decisió dependrà de cada situació concreta i és convenient analitzar cas per cas els avantatges o inconvenients de les diferents opcions.

 

Per qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Comptable-Fiscal del nostre despatx. 93.872.27.38

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, S.L.P

Manresa, a 6 d’octubre de 2015