Com constituir una Comissió d’Igualtat a la meva empresa

Tots els plans d’igualtat, obligatoris i voluntaris, han d’estar negociats segons el Reial decret 901/2020. No obstant això, la constitució de la Comissió d’Igualtat sol ser un procés que genera confusió per a les organitzacions. En aquest article t’expliquem com constituir la comissió de manera senzilla.

Què és la Comissió d’Igualtat i les seves funcions?

En l’elaboració i implantació dels plans d’igualtat pot haver-hi dues figures que actuïn com a Comissió d’Igualtat: la Comissió Negociadora i la Comissió de Seguiment.

L’objectiu final de la comissió és vetllar i garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, disposa de les següents competències:

 • La negociació i l’elaboració del diagnòstic, així com la negociació de les mesures que integren el pla d’igualtat.
 • L’elaboració de l’informe amb els resultats del diagnòstic.
 • La identificació de les mesures prioritàries en vista del diagnòstic, el seu àmbit d’aplicació, els mitjans materials i humans necessaris per a la seva implantació i les persones o òrgans responsables, incloent-hi un cronograma d’actuacions.
 • L’impuls de la implantació del pla d’igualtat en l’empresa.
 • La definició dels indicadors de mesurament i els instruments de recollida d’informació necessaris per a realitzar el seguiment i l’avaluació del grau de compliment de les mesures implantades.
 • Totes les altres funcions que li puguin atribuir la normativa i el conveni col·lectiu d’aplicació o que acordi la mateixa comissió. Això inclou la remissió del pla d’igualtat, que ha d’aprovar-se davant l’autoritat laboral competent a l’efecte del registre, el dipòsit i la publicació.

Qui pot negociar els plans d’Igualtat?

La Comissió d’Igualtat que negocia el pla ha d’estar constituïda per persones legítimament validades per a negociar. Per a això, es genera una comissió paritària per part de l’empresa i per part de la representació social de l’organització. Per part de la representació de la plantilla només podran negociar:

 

 • Els delegats i les delegades de personal;
 • El Comitè d’Empresa;
 • Enllaços sindicals. (en el cas que l’empresa o algun dels centres de treball no tingui representació sindical)

En la legislació no hi ha res establert sobre qui pot negociar per part de l’empresa. El recomanable és que siguin persones que, o bé coneguin bé el funcionament de l’organització, com el departament de RH, que tinguin poder de decisió, com la Direcció o comandaments intermedis, o quins tinguin coneixements en matèria d’igualtat de gènere.

 Com constituir la Comissió d’Igualtat en funció del tipus d’organització?

Per a saber com constituir la nostra Comissió d’Igualtat hem de fer-nos 3 preguntes bàsiques:

 1. La meva empresa té més d’un centre de treball?
 2. La meva empresa té representants legals vàlids en tots els centres de treball?
 3. Es troben tots els centres de treball en la mateixa Comunitat Autònoma?

Comissió Negociadora Pla d’Igualtat

Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com