Com pot actuar una empresa davant les incidències en els registres de jornada?

És important que els meus treballadors fitxin correctament? Té conseqüències si no ho fan? Si arribes tard a la feina, un altre company pot fitxar per tu?

Aquestes i altres situacions son el reflex del qual s’ enfronten cada dia empresaris i treballadors arrel de la obligatorietat de portar un registre de jornada des del passat dia 12 de  maig.

Si bé és cert que s’està intentant donar totes les facilitats per dur a terme un bon control horari, ja sigui mitjançant el registre manual o a través de sistemes automatitzats, en moltes ocasions no està sent una pràctica gens senzilla ni per les empreses ni pels seus treballadors per la manca d’ hàbit.

 

És bastant comú que els treballadors s’ oblidin de registrar l’ inici o el final de la seva jornada i, malauradament aquest fet té repercussions per l’ empresa en cas d’ una possible inspecció e treball.

Davant aquest fet què port fer l’ empresa?

La manera d’ actuar davant aquestes incidències és que se’n pugui deixar constància d’ una manera fiable i no manipulable.

En aquest sentit prenen importància els sistemes digitals en front als registres clàssics de paper ja que aquests, són fàcilment manipulables.

Un sistema digital permet realitzar fàcilment i de manera automàtica un còmput mensual del total de les hores tant ordinàries com extraordinàries; permet una millor conservació dels seus arxius, permet una millor detecció d’ incidències quan es fa el seguiment dels registres de presència.

Segons es recull a l’ Estatut dels Treballadors, a l’ article 58, diu “els treballadors podran ser sancionats per la direcció d eles empreses en virtut d’ incompliments laborals, d’ acord amb  la graduació de faltes i sancions que s’ estableixin en les disposicions legals o en el conveni col·lectiu que sigui aplicable”.

Això significa que, el registre incorrecte d’una jornada laboral pot ser considerat com un incompliment. En el cas que un treballador hagi registrat de manera incorrecta la seva jornada i no hagi quedat constància de les seves hores treballades, es podria considerar que el treballador no ha anat a treballar.

Per norma general el procediment sancionador s’ iniciaria notificant la falta al treballador i, en el cas de reincidir en la mateixa falta, es procediria a imposar una sanció d’ acord amb el què s’establís al conveni col·lectiu que li fos d’ aplicació.

 

 

Tal i com es pot intuir, la obligació de portar el registre de jornada és de l’ empresa i com a tal si no ho fa de manera correcta pot incórrer en una irregularitat per part de la inspecció de treball i aquesta arribar a sancionar-la, d’ aquí la importància en recordar aquesta obligatorietat.