COVID-19 | Ajut extraordinari de 2000 euros per als autònoms

AJUTS DIRECTES PER AUTÒNOMS

Objecte:

Aquest ajut extraordinari i puntual té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica d’autònoms, davant els efectes directes

o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la Covid-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma.

Beneficiaris:

1. Autònoms donats d’alta al RETA que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o

amb persones treballadores al seu càrrec.

2. Autònoms donats d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física

a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec.

3. Autònoms que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis.

El nombre de socis no pot ser superior a 3, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior.

4. Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA,

sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior.

5. En cap cas poden sol·licitar l’ajut les persones treballadores autònomes d’empreses amb personalitat jurídica

en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte aliè és superior a 6, prenent com a referència

la mitjana de l’any anterior.

6. No poden sol·licitar l’ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Requisits:

  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant

ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de

la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.

  • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

Quantia de la subvenció:

Ajut de 2.000 euros per beneficiari que s’atorgarà en un pagament únic.

Característiques:

  • El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la partida pressupostària.
  • Ajut compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat,

excepte amb els ajuts per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia

Juvenil per a l’any 2020.

Termini:

Pendent de convocatòria.

Per qualsevol dubte ens poden contactar a:  cig@cigassociats.com