Encara tens crèdit??

Les empreses disposen anualment d’un crèdit per finançar la formació programada, l’import de la qual resulta d’aplicar a la quantia ingressada per l’any anterior en concepte de quota de formació professional, el percentatge que anualment s’estableix per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, en funció de la grandària de l’empresa.

Des de 2018, s’estableix la possibilitat que les empreses de menys de 50 treballadors puguin acumular el crèdit de formació no disposat en l’exercici en curs, amb el del següent o els dos següents exercicis, amb l’objectiu de poder desenvolupar accions formatives de major durada o en les quals puguin participar més treballadors.

Per a això, han de comunicar la seva voluntat d’acumular el seu crèdit de formació a la FUNDAE a través de l’aplicació establerta per a això durant el primer semestre de l’exercici en curs.

El termini per comunicar l’acumulació del crèdit de formació corresponent a 2018 finalitza el 30 de juny.

En cas de no haver comunicat aquesta acumulació i encara disposar de crèdit, recordeu de gastar-lo abans de finalitzar l’ any, ja que en cas contrari el perdran.