Impagats. El procediment monitori com a eina per recuperar l’IVA meritat

El procediment monitori el trobem regulat als articles 812 a 818 de la Llei d’Enjudiciament Civil. Es tracta d’un procediment judicial que pretén la recuperació d’impagats mitjançant un procediment senzill.

Per mitjà del procediment monitori, es pot reclamar el pagament d’un deute dinerari de qualsevol import, líquid, determinat, vençut i exigible, sempre que es pugui acreditar mitjançant un document dels que habitualment documenten els deutes (factures, reconeixement de deute…)

Així, la finalitat d’aquest procediment és que el creditor obtingui el cobrament del deute, o en el seu defecte, un títol executiu a fi de procedir a l’embargament dels béns del deutor, pel cas que aquest no s’oposi a la reclamació per causa justificada.

Addicionalment, el procediment monitori permet incloure el deutor en un registre judicial d’impagats, a l’objecte de la seva difusió al sistema financer espanyol i a tercers que acreditin un interès legítim.

Però al marge de la senzillesa processal d’aquest procediment, resulta especialment rellevant una de les seves aplicacions, que és la recuperació del IVA meritat en la factura objecte de reclamació. Així, en cas d’impagament, el creditor obligat a declarar i abonar l’IVA, podrà recuperar aquest complint un seguit de requisits:

  1. Que hagi transcorregut un any des de la data de meritació i que s’hagin realitzat els tràmits de recuperació de l’IVA en els tres mesos següents al transcurs d’aquest termini.
  2. Si l’empresa factura fins a 6.010.121,04 euros també podran realitzar-se aquests tràmits transcorreguts sis mesos des de la meritació.
  3. Que el deutor sigui empresari o professional (o si no ho és, que la base imposable de l’operació, IVA exclòs, superi els 300 euros.
  4. Que s’hagi reclamat el pagament del deute, mitjançant la presentació d’un monitori, l’arbitratge, o l’acta de requeriment notarial.

Per qualsevol dubte, aclariment o informació addicional relacionada amb la informació facilitada, poden contactar directament amb el nostre departament jurídic cmasip@cigassociats.com