Instrucció 1/2017 sobre la gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament

Fa uns dies, mitjançant la Circular nº 1/2017, els comunicàvem la novetat introduïda per l’AEAT que impossibilitava ajornar el pagament de l’IVA a menys que s’acredités l’absència de cobrament del mateix.

Davant l’allau de queixes que ha generat aquesta mesura, la Direcció General de l’AEAT ha dictat amb data 18 de gener la Instrucció 1/2017 sobre la gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament, on fa els següents aclariments que breument repassem, distingint dos procediments:

  • Procediment en la resolució automatitzada de sol·licituds d’ajornament

La gestió d’ajornaments i fraccionaments de deutes de quantia inferior a 30.000 euros, i que per tant, no requereixen de constitució de garanties, es realitza a través d’una eina informàtica que permet la resolució automàtica.

Aquesta via no realitza requeriments per acreditar la transitorietat de dificultats de tresoreria ni la falta de cobrament dels impostos repercutits. Ambdues circumstancies es presumiran acreditades amb la formulació de la sol·licitud.

Número màxim de terminis en aquesta via:

–          6 terminis mensuals per deutes de persones jurídiques (i entitats art. 35.4 LGT).

–          12 terminis mensuals pels deutes de persones físiques.

Si l’import del deute pendent es igual o inferior a 1.000 euros, es concedirà l’ajornament en atenció a la proposta de terminis realitzada per l’obligat tributari a la seva sol·licitud, sempre i quan cadascun dels terminis no sigui inferior a 30 euros.

  • Procediment general de resolució no automatitzada

Per a supòsits de deutes que excedeixin de 30.000 euros. Per a la resolució d’aquestes sol·licituds, els òrgans de recaptació avaluaran el caràcter transitori de les dificultats econòmic-financeres de l’obligat al pagament.

Amb caràcter general, les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris derivats de tributs que s’han de repercutir (IVA), seran objecte d’inadmissió a menys que s’acrediti fefaentment l’absència de cobrament per part del sol·licitant de les quotes repercutides objecte de la sol·licitud.

A aquest efecte, juntament amb la sol·licitud, s’adjuntarà la documentació acreditativa d’aquesta absència de cobrament (factures emeses no cobrades, identificació del client, la quantia i la data de venciment, documents acreditatius de no haver-se cobrat, factures rebudes no satisfetes, requeriments realitzats al creditor reclamant l’abonament de factures impagades…).

Els terminis màxims en aquesta via son:

–          Amb aval bancari i assegurança de caució, 36 mensualitats

–          Amb altres garanties, 24 mensualitats

–          Supòsits d’exempció, dispensa total o parcial, o segones o posteriors garanties sobre immobles, 12 mensualitats

Desitjant que aquesta informació sigui útil, els hi recordem que estem a la seva disposició per qualsevol aclariment o consulta al respecte.

Cervera & Gonfaus Associats, SLP

Manresa, a 24 de gener de 2017