Línia d’avals ICO

 

OBJECTE

Facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, amb l’objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament com:

 • Pagaments de salaris
 • Factures
 • Necessitat de circulant
 • Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries

 

BENEFICIARIS

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

 

ENTITATS FINANCERES QUE HI OPEREN

 • Entitats de crèdit
 • Establiments financers de crèdit
 • Entitats de diners electrònics
 • Entitats de pagaments

 

OPERACIONS AVALADES

 

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d’operacions atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors d’activitat que tinguin domicili social a Espanya i que s’hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19 sempre que:

 • Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir de el 18 de març de 2020.
 • Les empreses i autònoms:

No figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de el 2019.

No estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l’article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.

Quan sigui aplicable el Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea no trobar-se en situació de crisi a 2019.12.31 acord amb els criteris establerts en l’article 2 (18) de el Reglament de la Comissió Nº 651/2018, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior.

 • El finançament avalada no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

 

CARACTERÍSTIQUES

En el primer tram activat de la Línia d’Avals, per import de 20.000 milions d’euros, es creen dos subtrams:

 • Fins 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i PIMES.
 • Fins 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de PIME.

 

PERCENTATGE MÀXIM DE COBERTURA DE L’AVAL

En el cas d’autònoms i PIMES l’aval garantirà el 80% del principal de les noves operacions de finançament i de les renovacions.

Per a la resta d’empreses, que no tinguin la consideració de PIME, l’aval cobrirà el 70% en el cas de noves operacions de préstec i el 60% per a renovacions.

L’aval no dóna cobertura a conceptes diferents al principal de l’operació, com ara pagament d’interessos, comissions o altres despeses inherents a les operacions.

 

IMPORT QUE ES POT AVALAR

 1. Per préstecs o renovacions de fins a un màxim de 1,5 milions d’euros en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses:

El principal de l’operació de préstec o altres modalitats de finançament segons el règim de minimis aplicable, fins a un màxim de 1.500.000 €.

 

 1. Per préstecs per sobre d’1,5 milions d’euros, o quan no sigui aplicable el règim de minimis:

L’aplicació del Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea en aquests casos, estableix uns límits sobre el principal de l’operació per a aquelles amb venciment posterior a 2020.12.31. Simplificant serien:

 • Doble de la massa salarial en 2019, (incloent cotitzacions socials i cost de personal de les subcontractes ocupades a les seus).
 • 25% de la facturació de 2019
 • Necessitats de liquiditat degudament justificades i certificades per als propers:
  • PIME 18 mesos
  • No PIME 12 mesos
 • Excepcions superiors condicionades degudament justificades.

 

TERMINI

Les entitats financeres poden sol·licitar l’aval per als préstecs i operacions subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir de el 18 de març de 2020 i fins el 30 de setembre de 2020.

 

Si té qualsevol dubte, o necessita informació addicional o més detallada en relació a aquestes mesures , contacti amb el nostre departament de subvencions

info@inigest.com