Lluita contra el frau fiscal – nova obligació PROGRAMA GESTIÓ i COMPTABILITAT

El Govern va aprovar el passat 10 de juliol, la llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra al frau fiscal.

Com a novetat més remarcable de la norma, destaca la nova obligació que han de complir els programes informàtics de comptabilitat i gestió empresarial.

La intenció de l’Administració és estandarditzar la configuració dels diversos software existents al mercat per tal que reuneixin els mateixos paràmetres pel que fa a; integritat, conservació, traçabilitat i inalterabilitat dels registres comptables. L’objectiu que persegueix la norma és evitar la manipulació de dades comptables i de gestió, i acabar definitivament amb la doble comptabilitat.

Nova responsabilitat per l’usuari del programa

La normativa obliga , autònoms i empreses usuàries de programes de gestió i comptabilitat, que només emprin software degudament certificat per l’administració, els quals s’han d’ajustar als estàndards i especificitats tècniques que dicta la nova normativa. Per tant, la compra o ús d’un programa no certificat implicarà la imposició de SANCIONS TRIBUTÀRIES.

Sancions

Fins a 50.000 euros de multa:

* L’ ús de programes no certificats.
* L’ ús de programes de doble comptabilitat.

Fins a 150.000 euros de multa:

* L’ ús de programes no certificats quan s’hagués produït ocultació d’ingressos.
* L’ ús de programes de doble comptabilitat quan s’hagués produït ocultació d’ingressos.

Nota: cal precisar que, ara com ara, no ha sortit cap «reglament», significa que de moment no s’imposaran sancions, l’ Administració deixa un marge de cortesia perquè fabricants, comercialitzadores i usuaris prenguin mesures i adaptin els seus software a la nova normativa.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament comptable i fiscal: odeitg@cigassociats.com