Mesures de suport als treballadors autònoms – Decret-llei 30/2020

El Reial Decret-llei 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació (BOE 30-09-2020) estableix mesures de suport als treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social, en els seus articles 13, 14 i DA quarta.

 

  • Pròrroga de la prestació por cessament d’activitat causada a l’empara de l’article 9 del RD-llei 24/2020 compatible amb el treball per compte propi i extensió del dret a la prestació a aquells treballadors autònoms que compleixin els requisits per al seu accés el quart trimestre de 2020, fins el 31 de gener de 2021.

 

Els treballadors autònoms que estiguessin percebent el 30 de setembre de 2020 la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 9 de Reial decret-llei 24/2020 podran continuar percebent fins el 31 de gener de 2021, sempre que durant el quart trimestre del l’any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.

 

Així mateix, els treballadors autònoms que no hagin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre del 2020 podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat «ordinària» (prevista en article 327 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 de la norma i hagin percebut fins al 30 de juny, la prestació extraordinària per cessament d’activitat de l’article 17 del     RD-Llei 8/2020.

 

L’accés a aquesta pròrroga de la prestació o, si escau, a la prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre del l’any 2020 de al menys el 75% en relació amb el mateix període del l’any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

 

 

Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins el 31 de gener de 2021, sempre que el treballador tingui dret en els termes de l’art.338 TRLGSS (durada de la prestació)

 

Així mateix, han de percebre aquesta prestació fins el 31 de gener de 2021 aquells treballadors autònoms que a 31 d’octubre vinguessin percebent la prestació de cessament d’activitat

 

reconeguda a l’empara de l’article 9 de Reial decret-llei 24/2020, i vegin esgotat el seu dret a la cessació previst en el citat precepte abans de al 31 de desembre de 2020, sempre que reuneixin els requisits exigits a l’efecte.

 

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’ISM amb caràcter provisional amb efectes 1 d’octubre de 2020 si es sol·licita abans del 15 d’octubre, o amb efecte des del dia següent a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l’1 de març de 2021.

 

La prestació de cessament d’activitat podrà ser compatible amb el treball per compte d’altri, quan no s’excedeixi d’uns determinats ingressos, veient reduïda la seva quantia en el 50%.

 

  • Nova prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms per una suspensió temporal de tota la activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19

 

A partir d’l’1 d’octubre de 2020, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària en els termes i requisits que s’estableixen en el art.13.1 del RD-llei 30/2020.

 

Per poder tenir dret a aquesta prestació cal estar afiliat i en alta en el RETA o, si s’escau, en el REMAR, al menys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d’activitat, i trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.

 

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. Aquesta quantitat s’incrementarà en un 20% en determinats supòsits de família nombrosa.

 

Durant el temps que romangui l’activitat suspesa el treballador autònom es mantindrà en alta i quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar, des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura.

 

La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l’Institut Social de la Marina.

 

S’ha de sol·licitar dins dels primers quinze dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat. En el cas que la sol·licitud es presenti fora de termini establert, el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud.

 

El dret a la prestació finalitzarà l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de la mesura

 

Aquesta nova prestació és incompatible, amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, llevat que els ingressos de la feina per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI; amb l’exercici d’una altra activitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents de la societat el activitat s’hagi vist afectada pel tancament, amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb el exercici de l’activitat que desenvolupava. Per als treballadors per compte propi inclosos en el REMAR serà a més, incompatible amb els ajuts per paralització de la flota.

  • Nova prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms que no puguin tenir dret a la prestació “ordinària” per cessament d’activitat prevista en la DA Quarta del RD-llei 30/2020 o a la prestació per cessament d’activitat “ordinària” de l’article 327 del TRLGSS (RD Leg 8/2015) per no reunir els requisits de carència.

 

A partir d’l’1 d’octubre de 2020, podran accedir a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària en els termes de l’article 13.2 del RD-Llei 30/2020 aquells treballadors autònoms que reuneixen els requisits establerts.

 

Per poder tenir dret a aquesta prestació cal estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions al RETA o en el REMAR com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020, no tenir dret a la prestació de cessament d’activitat que es regula en la DA quarta del RD-llei 30/2020 o a la prestació de cessament d’activitat «ordinària» que regulen els articles 327 i següents del TRLGSS (RD Legislatiu 8/2015), per no reunir els requisits de carència exigits en la norma, no tenir ingressos procedents de l’activitat per compte propi en l’últim trimestre del l’exercici 2020 superiors a l’SMI (950 € mes). Patir, en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l’activitat per compte propi de al menys el 50% en relació als ingressos que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020.

 

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

La prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar amb efectes d’1 d’octubre de 2020 en les sol·licituds presentades durant els primers 15 dies naturals d’octubre, i tindrà una durada màxima de 4 mesos. En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent a el de la presentació de la sol·licitud i la durada no podrà excedir de el 31 de gener de 2021.

 

Aquesta prestació és incompatible en els mateixos supòsits que la nova prestació per cessament d’activitat per als treballadors autònoms per una suspensió temporal de tota l’activitat.

 

Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

 

  • Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors de temporada

 

El reconeixement de la prestació podrà sol·licitar entre el 30 de setembre de 2020 i el mes de gener de 2021.

 

La prestació podrà començar a meritar amb efectes d’1 d’octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 15 dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats a l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

 

La quantia de la prestació serà l’equivalent al’ 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el RETA o, si s’escau, en el REMAR.

 

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms que l’únic treball al llarg dels últims dos anys s’hagués desenvolupat en el RETA o en el REMAR durant els mesos de juny a desembre.

 

Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball durant els mesos de juny a desembre de 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte aliè, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests dos anys.

 

 

 

Seran requisits per tenir dret a la prestació:

 

  1. a) Haver estat d’alta i cotitzat al RETA o en el REMAR com a treballador per compte propi durant al menys 4 mesos en el període comprès entre els mesos de juny a desembre de cada un dels anys 2018 i 2019.

 

  1. b) No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant el període comprès entre l’1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.

 

  1. c) No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des de l’1 de març al 31 de maig de 2020.

 

  1. d) No haver percebut cap prestació de el sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.

 

  1. e) No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.

 

  1. f) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Mecanisme d’invitació al pagament.

Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta.

 

Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix és incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments

procedents de la societat que l’activitat s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es perceben durant l’any 2020 superin els 23.275 euros. Per a la qual treballadors per compte propi inclosos en el REMAR, serà incompatible a més amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

 

Per més informació pot contactar amb el nostre departament laboral: a través del mail laboral@cigassociats.com o al telèfon 93.872.27.38