Mesures i restriccions per contenir els brots de COVID-19 a tot Catalunya

Àmbit social

L’activitat social i els desplaçaments fora del domicili s’han de reduir al màxim possible.

El contacte social s’ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si

generant un espai de confiança i seguretat.

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

No es consideren incloses en aquesta prohibició:

Activitats laborals.

Activitats de culte,

Actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres

Mitjans de transport públic.

Tampoc les activitats docents, els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d’educació

en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil.

També activitats d’intervenció social i personals com els menjadors de caràcter social.

Tampoc estan incloses (sempre que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel

Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT):

Activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables,

com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments.

Activitats lúdiques, recreatives i l’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes,

parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent,

i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

Àmbit laboral i professional.

Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques.

Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades,

flexibilitat horària…

En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció

adequats al nivell del risc.

L’ús de mascareta:

és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.

no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques

que no comporten mobilitat.

Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Àmbit educatiu

Es mantenen les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa

(serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l’aplicació rigorosa de les mesures definides

als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.

Transport públic

El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers.

Només es poden produir restriccions en horari nocturn.

Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Àmbit comercial

Els serveis i comerç minorista poden obrir fins a les 21h.

Els comerços que obren les 24 hores del dia han de tancar a les 22h i no poden obrir fins les 7h. La mesura afecta les botigues a l’abast,

les annexes a les benzineres,

les ubicades en municipis turístics i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda.

Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l’habitual. Si no és possible, només s’hi permet

l’accés d’un sol client. Els establiments d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat,

farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, han de reduir l’aforament al 50% de l’habitual.

Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.

En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones

recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris.

Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.

Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.

Se suspenen les fires comercials.

Àmbit de l’hostaleria i restauració

Els restaurants de les àrees de servei d’autopistes i altres vies només poden oferir servei de menjar per emportar,

màxim fins a les 21h. Està prohibit consumir a l’interior.

Els serveis, comerç minorista i restauració fins a les 21h, tot i que els lliuraments a domicili es poden fer fins a les 22h.

Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l’ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials,

i menjadors socials.

Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.

Als espais comuns dels hotels l’aforament s’ha de limitar al 50%.

Àmbit cultural

Als espectacles d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions:

L’aforament es redueix al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.

S’han d’assignar prèviament els seients.

Cal portar un registre d’assistents.

L’horari de tancament s’estableix a les 22h. (es permet el retorn a casa dels assistents entre les 22 i les 23 hores)

Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Àmbit esportiu

Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic:

han de funcionar amb cita prèvia.

han de reduir l’aforament al 50%.

Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.

S’ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals.

Activitats esportives autoritzades poden obrir fins a les 21 hores.

Àmbit lúdic i recreatiu

Se suspenen les activitats cíviques en grup que impliquen assistència presencial i només es podran fer telemàticament.

Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20:00h.

S’estableix el tancament de:

parcs i fires d’atraccions

establiments lúdics infantils

sales de joc, casinos i bingos

Les festes majors queden suspeses.

Actes religiosos i cerimònies civils

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres,

han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.

Activitats de lleure nocturn

Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca,

sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments

d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.

Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l’apartat anterior.

Consum a la via pública

En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet consumir aliments ni begudes.

No està permès fumar a la via pública o a l’aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és

aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o similars.

Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts.

Per qualsevol dubte ens poden contactar a:  cig@cigassociats.com