NOVETATS ÀMBIT SOCIAL | LLEI 6/2018 DE 3 DE JULIOL, QUE APROVA ELS RESPECTIUS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT ESPANYOL PER A L’ANY 2018.

L’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, ha introduït respectives novetats en l’àmbit social. En aquest sentit, es pretén que aquestes mesures contribueixin a millorar aspectes que el país té encara una assignatura pendent des de fa molts anys: l’atur.
Així, la Llei 6/2018 de 3 de juliol de 2018 ha aprovat un seguit de mesures socials que actuen en benefici d’empresaris/es, treballadors assalariats, treballadors/es autònoms/es, aturats/es i fins i tot estudiants. En destaquem les següents:
– Augment període de paternitat.
– Ampliació del període de l’anomenada tarifa plana per autònoms/es.
– Bonificació addicional en conversions de contractes de formació i aprenentatge en indefinits.
– Ajuda econòmica d’acompanyament a joves del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
– Subsidi extraordinari d’atur.
Alhora, us posem en coneixement de les noves bases mínimes i màximes de cotització al sistema de la Seguretat Social vigents a partir del 01/08/2018.

1. Ampliació a cinc setmanes de la suspensió del contracte de treball per paternitat (Disposició Final 38ª, Llei 6/2018 de 3 de juliol – PGE 2018)
Des del passat 5 de juliol, i sense un àmbit temporal definit, en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda legal amb finalitats d’adopció o acolliment; el treballador té dret a la suspensió del contracte per paternitat durant 5 setmanes. Així, l’anomenat permís per paternitat, veu incrementat la durada del mateix EN UNA SETMANA ADDICIONAL. Alhora, tal permís podrà ser ampliat en dos dies més en supòsits de parts múltiples a partir del segon fill.
2. Ampliació del període de l’anomenada «tarifa plana» per a la incentivació del treball autònom en municipis de menys de 5.000 habitants. (DF 23ª, Llei 6/2018 de 3 de juliol – PGE 2018 i arts. 31 i 32 LETA)
Així, i seguint amb el conjunt de mesures que pretenen seguir reactivant l’activitat econòmica de l’estat espanyol; l’anomenada «tarifa plana» per als nous treballadors autònoms (o que no hagin estat en situació d’alta al RETA en els últims 2 anys) corresponent amb la quota reduïda de 50€ durant els 12 primers mesos d’activitat, podrà veure’s augmentada 12 mesos addicionals a una quota de 50€, sempre que es respectin els següents requisits: a) Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants en el moment d’alta al RETA; b) Que el lloc de l’activitat a desenvolupar, resti censada en un municipi de menys de 5.000 habitants (model 036 i 037); i c) Mantenir l’alta en l’activitat autònoma en el mateix municipi durant els dos anys posteriors a l’inici de l’activitat, així com mantenir l’empadronament en el mateix municipi durant els 4 anys següents a l’esmentada alta.
Cal recordar que aquesta bonificació a terme fix de 50€, serà aplicable sempre que la base per la qual es cotitzi al RETA sigui per la base mínima (932’70€ a partir del 1 d’agost de 2018).

3. Ajuda econòmica d’acompanyament a joves inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil (DA 120ª, Llei 6/2018 de 3 de juliol – PGE 2018)
Els joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (regulat a la Llei 18/2014 de 15 d’octubre) podran percebre una ajuda econòmica d’acompanyament per als joves amb baixa formació que compleixin les següents condicions: a) Inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil; b) Realitzar una activitat formativa. A aquests efectes, començar una prestació de serveis mitjançant un contracte per a la formació i aprenentatge de durada mínima d’un any; c) No estar en possessió de cap dels següents títols en el moment de la subscripció del contracte: Batxillerat, CFGM, Títol superior a batxillerat, títol reconeguts com a equivalents dels anteriors esmentats en legislacions anteriors, certificat de professionalitat de nivell 2 o 3.
L’ajuda consisteix en un màxim de 18 mensualitats (sempre durant la vigència del contracte) d’import equivalent al 80% IPREM (430’27€ aquest any 2018). Caldrà presentar la documentació al SPEE que correspongui a cadascú segons el seu municipi. El mateix organisme és l’encarregat de gestionar i abonar l’ajuda econòmica per acompanyament.

4. Bonificació per a la conversió dels contractes per a la formació en indefinits (DA 121ª, Llei 6/2018 de 3 de juliol – PGE 2018)
Es crea la nova bonificació per a les empreses que converteixin en indefinits i a jornada completa els contractes per a la formació i l’aprenentatge celebrats amb joves beneficiaris de l’ajuda econòmica d’acompanyament esmentada en el punt anterior (dins del Sistema Nacional de Garantia Juvenil). El quantum de la bonificació en quotes empresarials per contingències, ascendirà a 250€ mensuals (3.000€ anuals) i s’aplicarà durant un període màxim de 3 anys. A tals efectes, serà aplicable a partir de la data en què es constati la conversió del contracte de formació i aprenentatge a indefinit.
La present bonificació és específica, i per tant és ADDICIONAL A LA PREVISTA per a la conversió a indefinits de contractes per a la formació i aprenentatge establerta en l’article 3 de la Llei 3/2012 de 6 de juliol.
5.- Subsidi extraordinari d’atur (Llei 6/2018 de 3 de juliol – PGE 2018)
Amb la finalitat de millorar la protecció de les persones desocupades, s’incorpora al text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel RDL 8/2015, de 30 d’octubre, una nova disposició en la qual es regula el subsidi extraordinari d’atur.
Podran ser beneficiaris d’aquest subsidi per atur, les persones desocupades que estiguin apuntades com a demandants d’ocupació que, a la data de la sol·licitud, es trobin en alguna de les següents situacions:
– Haver extingit per esgotament qualsevol dels subsidis d’atur regulat a l’article 274 LGSS a partir de l’entrada en vigir d’aquesta disposició.

– Ser aturats de llarga durada, això és, que hagin estat inscrits com a demandants d’ocupació, almenys 360 dies en els 18 mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi, que hagin esgotat prestacions d’atur, RAI, PRODI o PREPARA.
Els requisits generals per a poder accedir-hi:
– No tenir dret a cobrar la prestació d’atur tant a nivell contributiu com assistencial.
– No tenir l’edat que li permeti accedir a la pensió de jubilació, en les seves modalitats contributiva o no contributiva.
– No tenir rentes, de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75% del SMI, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries (551,93€ pel 2018) i tenir responsabilitats familiars (en els termes de l’art. 275 LGSS).
– Haver cessat de manera involuntària de l’últim treball.

Durada màxima del subsidi: 180 dies.
Quantia: 80 % del IPREM mensual vigent en cada moment (537,84 x 80%=430 euros/mes).

6.- Noves bases mínimes i màximes de cotització a partir de l’1 d’agost de 2018.
IPREM
17,93€/dia 537,84€/mes 6.454,03€/ any
RÈGIM GENERAL
Base mínima: 858,60 €/mes
Base màxima: 3.803,70 €/mes
RETA
Base mínima: 932,70 €/mes
Base màxima: 3.803,70 €/mes