Obligacions en matèria de seguretat social en desplaçaments temporals de treballadors a l’estranger

Per treballador desplaçat temporalment, s’entén aquell treballador que havent estat contractat per a treballar en un país concret, és assignat amb caràcter temporal per a prestar serveis laborals a un tercer país. Com a norma general, el treballador té el dret a ser contribuent a un sol règim de Seguretat Social.*

 

* Aquesta obligació, opera tant sols en aquells països que tenen integrats entre ells CONVENIS DE COORDINACIÓ, molts d’ells anomenats CONVENIS BILATERALS. Els desplaçaments entre aquells països en que no existeixi pacte de coordinació en matèria de Seguretat Social, caldrà analitzar cas per cas (Obligació de cotitzar al Sistema de la Seguretat Social Espanyol, i en el país de destí en funció LA SEVA LEGISLACIÓ PRÒPIA).

 

Qui n’està obligat?

 

Tota empresa que enviï a un dels seus treballadors a fora del seu país, sigui de la unió europea o no.

La durada d’aquest desplaçament no té un mínim, ni que sigui d’un dia, anada i tornada, s’ha de comunicar.

 

La seva obligació ve derivada de que es pugui seguir cotitzant a Espanya durant el desplaçament, així el treballador segueix protegit per la seguretat social en cas d’accident o malaltia.

 

Amb que beneficia el treballador?

 

És important saber que el treballador no haurà de pagar IRPF pel salari corresponent als dies que es trobi desplaçat a l’ estranger realitzant treballs per una empresa no resident a Espanya. 

 

Quin és el seu tràmit?

Amb caràcter general, i de manera recomanada; la sol·licitud del desplaçament es realitzarà amb CARÀCTER PREVI a la data del desplaçament:

 

Per a comunicar els desplaçaments a la SS, s’ haurà d’ omplir un model específic que es diferenciarà en funció del país de destí. En concret:

 

  • A Europa: El model serà el TA-300.
  • Fora d’ Europa, cal distingir entre els països que tinguin conveni signat amb la SS i els països que no en tinguin. En aquest cas dependrà dels requeriments del país.

 

 

Recalcar que el fet de no fer aquest comunicat a l’administració, fa que el treballador quedi desprotegit davant qualsevol incident que pugui patir.