Obligatorietat del Protocol d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

El Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe és un document que recull dues vessants: mesures preventives i el procediment i l’organització interna per actuar davant de qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe al si de l’organització.

Tal i com marca la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per la Igualtat efectiva entre dones i homes en el seu article 48, estableix la obligatorietat per totes les empreses a promoure condicions que eviten l’assetjament sexual i el assetjament per raó de sexe, arbitrant procediments específics per la seva prevenció i per donar resposta a les denúncies o reclamacions que es puguin donar. El que implica en la pràctica, la necessitat de disposar d’un protocol contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, que ha de ser negociat amb els Representants dels Treballadors si n’hi ha.

Tota empresa per petita que sigui, ha de tenir el seu propi protocol per la prevenció i tractament de les situacions d’assetjament  sexual i assetjament per raó de sexe i qualsevol forma de discriminació il·lícita a l’empresa.

L’objectiu és generar un ambient laboral que respecti la dignitat dels treballadors i treballadores i on s’eradiqui qualsevol forma d’assetjament o discriminació il·lícita.

L’incompliment d’aquesta obligació es troba tipificat com a constitutiu d’Infracció Molt Greu per la LISOS.

A l’any 2014, l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA), en una enquesta feta a 42.000 dones de tots els Estats Membres de la UE, va concloure que 1 de cada dues dones (el 55%) a la UE havia estat víctima d’assetjament sexual almenys en una ocasió des dels 15 anys d’edat. D’aquestes un 32% va senyalar que l’agressor formava part de l’entorn laboral.

Per altra banda cal ressaltar l’estudi de l’any 2015 dut a terme per la Fundació Europea de les Condicions de vida i el treball (Eurofound), desvela que a l’Estat Espanyol només es denuncien un 8% dels assetjaments sexuals o per raó de sexe en l’entorn laboral, mentre que el percentatge  a nivell europeu es troba al 14,9%.

Denunciar un assetjament sexual o per raó de sexe en l’àmbit laboral no és fàcil, com veiem en la majoria de casos, i així ho remarquen les estadístiques, la víctima no emprèn accions de denúncia. La possibilitat de perdre el treball, a ser jutjada etc. frena o impossibilita el procés.

És per aquest motiu ressaltar la importància de tenir un protocol per prevenir i actuar en contra de l’assetjament sexual o per raó de sexe,  el principal contingut que aquest ha d’incloure és:

  • Les definicions i els exemples dels conceptes d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe;
  • les persones de referència clarament identificades;
  • les actuacions de prevenció de l’assetjament;
  • el procediment d’actuació davant dels casos i,
  • un model de denúncia.

D’aquesta manera es promou un context i entorn laboral destinat a evitar l’assetjament d’una manera permanent. I en cas de que es dongui un assetjament en l’entorn laboral, la víctima tindrà la informació i recolzament per tal de poder dur a terme la denúncia.

 

 

 

Per a més informació contacta amb el Departament Laboral, i t’assessorem.