RDL 15/2020, de 22 d’abril, de mesures en l’àmbit tributari

Pagaments fraccionats de l’Impost sobre societats

El perquè

Aquesta mesura ha estat reclamada pel col·lectiu professional en l’àmbit tributari, i decretat el passat dia 22 d’abril donades les circumstàncies de l’activitat econòmica arrel del Covid-19 i més enllà del mes de febrer, termini en què podem canviar la modalitat de càlcul dels pagaments fraccionats a compte de l’IS.

La majoria de contribuents de l’impost sobre societats amb xifres de negoci menor als 6 milions d’euros, els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre societats (a declarar entre el dia 1 i 20 dels mesos d’abril, octubre i desembre) es calculen per  Modalitat aplicable amb caràcter general, en funció de la quota líquida de l’última declaració. Aquesta és una modalitat SIMPLE per declarar aquesta pagaments.

Amb aquesta modalitat de càlcul però, està pensada quan els resultats d’any a any són similars. Davant la davallada d’activitat de moltes empreses en l’any 2020 degut al Covid-19, ens trobarem amb resultats negatius, i en conseqüència, estarien pagant a compte, i per tant, invertint fons de liquiditat, per resultats no obtinguts.

La segona modalitat de càlcul, que a la vegada és obligatòria per aquells contribuents amb una xifra de negoci major de 6 milions d’euros, consisteix en calcular dels primers 3, 9 i 11 mesos, el resultat fiscal durant l’any (mètode de bases). És per això, que en aquelles empreses que hagin tingut dificultats durant aquest període de crisi, possiblement la utilització d’aquest mètode de càlcul, estalviarà l’ingrés de pagaments a comptes per resultats que no hi seran.

El què

a.- Els contribuents que facturin menys de 600 mil euros i en conseqüència es resulta aplicable l’ampliació del termini de liquidació fins el 20 de maig, podran declarar canviar la seva modalitat de càlcul (al mètode de bases) pel primer pagament fraccionat únicament presentant el model 202 i marcant l’opció.

b.- Pels contribuents que no han pogut ampliar el termini de liquidacions, i per tant, hagin ingressat el primer pagament a compte de l’IS el 20 d’abril,   podran optar en el mes d’octubre pel canvi de modalitat (al mètode de bases) únicament marcant-ne l’opció.

c.- I pels contribuents de l’opció a) que ja presentat la liquidació  abans de l’entrada en vigor d’aquest RDL, però no han de ingressar la quantitat liquidada fins el 20 de maig, poden canviar la modalitat, i per tant, el resultat a ingressar, presentat una nova liquidació seguint instruccions pendents d’emetre de l’AEAT.

 Mòduls

El perquè

Per una banda, donades les circumstàncies del Covid-19 en què molts contribuents han vist aturades  o amb una davallada molt important en les seves activitats, i per l’altra banda,  les modalitats SIMPLIFICADES d’ingressos a compte tant d’IVA com IRPF de petits empresaris que els hi és aplicable el què anomenem MÒDULS ens porten a una problemàtica d’haver d’ingressar unes quantitats que no es veuen correspostes amb l’activitat que tindran aquestes activitats durant el període de crisi.

És per això les següents mesures.

 

2.1.- Renuncia al Règim de “Mòduls”

Es pot renunciar al Règim de Mòduls (IRPF i IVA) en la primera liquidació trimestral, és a dir fins el 20 de maig, i per tant, calculant el Rendiment de l’activitat per Estimació directe (ingressos menys despeses) en IRPF,  i pel règim general d’IVA (Iva repercutit menys iva suportat deduïble).

Nota: qui hagi presentat liquidacions, es preveuen instruccions de la AEAT per poder canviar-les.

La renuncia ÚNICAMENT serà per aquest any 2020.

2.2.- Pel càlcul dels “Mòduls”

Per qui no renuncií a mòduls, hi haurà una reducció d’aquest mòduls pels dies que no seran computables com a dies de l’exercici de l’activitat, els dies en els que s’ha declarat l’estat d’alarma per aquelles activitats que estiguin incloses en l’annex II de l’Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre.

Altres mesures de caràcter fiscal

3.- IVA exempt en productes sanitaris

4.- Reducció del 21% al 4% amb caràcter indefinit de l’IVA de diaris, revistes, llibres, i altres publicacions digitals

5.- Ús de fons d’educació i promoció de COOPERATIVES, per pal·liar els efectes del Covid-19

6.- Ajornaments de deutes tributàries en l’àmbit portuari

Totes les empreses sense dependre del seu tamany poden sol·licitar un ajornament de deutes tributaries corresponents a liquidacions de taxes meritades entre el 13 de març i el 30 de jun del 2020.

  • Ajornament màxim 6 mesos
  • Sense interessos
  • Sense garanties

 

Liquidacions sense ingrés

Davant la possible situació d’haver de presentar autoliquidacions en termini amb la impossibilitat de poder pagar, i davant la impossibilitat de no poder oferir garanties, és possible que hi hagi contribuents que estiguin esperant una resposta d’alguna entitat a les que s’ha sol·licitat finançament. Doncs, el RDL 15/2020, entén aquesta possible temporalitat del problema i permet:

– Presentar liquidacions sense ingrés, i no aplicar els recàrrecs en període executiu que comportaria un cost addicional sempre que:

a.- Que s’hagi sol·licitat finançament en una entitat en el dia o abans de l’últim dia  del període voluntari.

b.- I que s’aporti a l’AEAT un certificat de l’entitat que ens ha de concedir aquest finançament conforme s’està tramitant, i que l’import sol·licitat almenys sigui per cobrir el deute amb l’AEAT.

Per qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Fiscal del nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a cig@cigassociats.com.