RECORDATORI: AJUTS CDTI I NOVES CONVOCATORIES 2015

Al 2015, el CDTI reveu comprometre més de 900 milions d’euros per projectes de R+D+i. Aquesta xifra suposa un increment del 6% respecte al pressupost del 2014. Al incrementar els fons disponibles del CDTI per les empreses dedicades a finançar els seus projecte innovadors es possibilita la millora competitiva de les mateixes, permetent un major creixement econòmic i la generació d’ocupació de major qualitat a l’economia espanyola.

Nous trams no reemborsables

L’actuació del CDTI al 2015 no tan sols es caracteritzarà per l’increment de fons disponibles sinó per una revisió de la intensitat de les seves ajudes gràcies a la disponibilitat de fons FEDER procedents de la ronda 2014-2020, en el què el CDTI gestionarà aproximadament 800 milions d’euros per tot el període.

Així doncs, els projectes cofinançats amb FEDER disposaran d’un tram no reemborsable del 20%, amb independència del tamany de l’empres. Segons les estimacions del Centre, al 2015, les CCAA que disposen de fons suficients són Andalusia, Asturies, Balears, Canaries, Cantabria, Catalunya, Castilla-La Manxa, Castilla i Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia i Navarra, cobrint pràcticament tot el territori nacional.

Igualment, per continuar potenciant la internacionalització de les empreses espanyoles i facilitant la creació de dinàmiques estables de cooperació, s’ha incrementat el tram no reemborsable al 30% en els projectes internacionals, amb independència del tamany del beneficiari.

Els trams no reemborsables oferts pel CDTI en les seves ajudes no són acumulables i s0assignarà a l’empresa el més beneficiós.

Per tant, excepte en les convocatòries específiques, el finançament CDTI es concedirà a través d’un préstec a tipus d’interès fix d’Euribor a un Any amb una cobertura sobre el pressupost elegible del 75%, un tram no reemborsable de fins el 30% segons s’indica a la taula. El període de devolució del préstec serà de 10 anys, incloent entre dos y tres de carència.

Igualment, el CDTI ha simplificat els anticips concedits sobre l’ajut aprovada. Amb caràcter general, les empreses podran obtenir un 25% sobre el concedit fins un límit de 200.000 euros i sense garanties addicionals. Addicionalment, les empreses que necessiten més liquides podran sol·licitar ampliar l’anticip fins el 50% o el 75% de l’ajut sempre i quan presentin garanties suficients a judici del CDTI per l’excés sol·licitat sobre l’anticip de caràcter general.

Assignació del Tram no reemborsable (TNR) en funció de les característiques del projecte i del beneficiari
Característiques del projecte de I+D PIME GRAN EMPRESA
Amb caràcter general Fins el 10% Fins el 5%
Participació efectiva, mitjançant subcontractació, d’entitats de recerca (al menys el 10% del pressupost elegible) Fins el 15% Fins el 10%
Cofinançats amb la nova ronda de fons FEDER Fins el 20%
Cooperació Tecnològica Internacional Fins el 30%