Regularització de les retencions (IRPF)

Any rere any, la regularització de l’IRPF en les nòmines ocasiona certa incertesa en els treballadors, però cada vegada més, són les empreses les que també els produeix certa confusió a l’hora d’entendre els càlculs de les retencions.

L’IRPF és un impost personal que grava la renda dels residents a Espanya. És de caràcter progressiu, és a dir, el percentatge pel qual es tributa dependrà del volum d’ingressos de cada persona i la regularització d’IRPF dependrà d’aquests.

La retenció que es realitza a les nòmines s’ha de calcular a principi d’any, això és, la situació que es tingui a 1 de gener o bé a l’inici del contracte de treball, però sempre estimant el que es cobrarà fins a final d’any o fins a final del contracte de treball en cas que aquest sigui temporal, havent de considerar-se la situació personal i familiar per a cada treballador.

És necessari que es realitzin regularitzacions periòdiques,  ajustant-se al càlcul de la nòmina, i sempre, tenint en compte les variacions i/o canvis que poguessin produir-se.

Aquests canvis que afecten en la situació del treballador, poden generar-se per:

– Modificacions de contractes

– Modificacions de retribució (ingressos bruts anuals)

– Canvis de situació familiar del treballador (Estat civil, descendents o ascendents al seu càrrec, possibles discapacitats del cònjuge o fills, pensions compensatòries o anualitats per aliments…

– Canvis en la seva situació personal (possible grau de discapacitat, pagament per adquisició o rehabilitació d’habitatge amb finançament aliè,)

Cal que el propi perceptor tingui en compte, també, els altres pagadors que hagi pogut tenir l’any natural, tenint una afectació en el resultat de la seva renta, en còmput anual i global.

Els tres supòsits generals que poden donar-se amb el procés de regularització d’IRPF són:

1- Que el percentatge es mantingui: vol dir que el treballador en concret, no ha sofert cap modificació de dades des de l’última vegada que es va calcular el seu IRPF o es va regularitzar el seu IRPF.

2- Que el percentatge disminueixi: aquest fet podria deure’s a alguna modificació de dades del treballador o bé alguna situació familiar que ha canviat en un període temporal curt.

3- Que el percentatge augmenti: Si el percentatge de retenció de l’IRPF augmenta, provocaran retencions importants per al treballador per a ajustar-se a la seva retenció correcta.

Per això, és  necessari que totes les situacions que afecten el treballador es notifiquin mitjançant el model 145.

 Per a la tranquil·litat del treballador i l’ empresa, és interessant fer una revisió de totes les circumstàncies dels treballador per tal de regularitzar, si cal, el tipus d’ IRPF durant aquest últim trimestre de l’ any, per evitar, d’ aquesta manera, sorpreses l’ últim mes de l’any.