Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció

OBJECTE

Concessió de subvencions a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la situació de crisis ocasionada per la COVID-19 per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels treballadors amb contracte indefinit.

 

BENEFICIARIS

Micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció.

 

*Microempresa: aquella que l’1 de març de 2020 tingués menys de 10 treballadors/ores.

*Petita empresa: aquella que l’1 de març de 2020 tingués entre 10 i 49 treballadors/ores.

 

REQUISITS DELS BENEFICIARIS

  • Estar inclosos en la CCAE de l’annex adjunt.
  • Acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 respecte al mateix període de l’any anterior.
  • Les empreses de serveis a la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Subvenció de 1.500 euros per treballador que l’empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit.

 

Imports màxims:

  • 500 euros per a empreses de màxim de 5 treballadors amb contracte indefinit.
  • 000 euros per a empreses d’entre 6 i 9 treballadors amb contracte indefinit.
  • 000 euros per a empreses d’entre 10 i 24 treballadors amb contracte indefinit.
  • 000 euros per a empreses d’ entre 25 i 49 treballadors amb contracte indefinit.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

És subvencionable el nombre de treballadors amb contracte indefinit mantingut per l’empresa beneficiària entre l’1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020.

S’haurà acomplert l’objecte de la subvenció si s’ha mantingut, mínim el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit. L’incompliment d’aquest punt comporta la revocació total de l’ajut atorgat.

Si no s’ha mantingut 100% dels treballadors/ores amb contracte indefinit, l’ajut es reduirà proporcionalment.

 

TERMINI

Es podran sol·licitar fins al 01 de juliol del 2020.

 

*Aquest ajut es concedirà per concurrència competitiva.

 

ANNEX – CCAE

Empreses industrials:

10 Indústria de productes alimentaris.

11 Fabricació de begudes.

12 Indústries del tabac.

13 Indústries tèxtils.

14 Confecció de peces de vestir.

15 Indústria del cuir i del calçat.

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.

17 Indústries del paper.

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.

19 Coqueries i refinatge del petroli.

20 Indústries químiques.

21 Fabricació de productes farmacèutics.

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.

23 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics.

24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.

27 Fabricació de materials i equips elèctrics.

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

30 Fabricació d’altres materials de transport.

31 Fabricació de mobles.

32 Indústries manufactureres diverses.

Empreses de serveis a la producció

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

35 Subministrament d’energia elèctrica i gas.

36 Captació, potabilització i distribució d’aigua.

37 Recollida i tractament d’aigües residuals.

38 Tractament i eliminació de residus.

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

Per més informació poden contactar amb el nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a  info@inigest.com