Etiqueta: comptabilitat

Compensació de Bases Imposables Negatives un DRET i no una OPCIÓ.

El criteri de l’Agència Tributària fins al moment, era el de denegar les compensacions de les BINS si aquestes s’apliquen amb una liquidació d’impostos fora de termini. Doncs bé, el Tribunal Suprem, conclou que no té rellevància en quin moment s’aplica la inclusió o la compensació, les societats en tots els casos tindran dret a

Continue Reading

Responsabilitat de l’administrador

Davant una situació de causa de dissolució per pèrdues, l’administrador de la societat mercantil, disposa de 2 mesos per convocar la junta amb l’objectiu de corregir la situació. En el cas que no la sol.liciti, l’administrador respondrà personalment dels deutes socials «posteriors» a la causa de la dissolució. Ara bé, cal tenir present que l’administrador no respondrà mai

Continue Reading

Tipus mínim global 15% Impost de societats

La OCDE ha aprovat la primera taxa global en matèria fiscal, han pactat un tipus mínim global del 15% de l’Impost de Societats, on 136 països arreu del món s’han compromès a aplicar-la amb la finalitat d’eliminar els «paradisos fiscals», evitar el mercadeig i pugna fiscal de certs països per tal que les multinacionals s’estableixin

Continue Reading

Finestreta única: nou model 369

Des de l’1 de juliol de 2021, el règim de finestreta única dels serveis electrònics s’ha ampliat a les vendes a distància i a tots els serveis prestats a consumidors finals en què s’hagi de repercutir IVA d’un altre país de la UE. Règim de la Unió Fins ara, quan un empresari prestava serveis o

Continue Reading

Software de doble ús i règim sancionador

La Llei contra el frau fiscal ha introduït una sèrie de mesures contra el software de doble ús (sofisticats programes informàtics que faciliten l’ocultació de vendes, la modificació de tiquets o fins i tot la seva emissió sense que quedi rastre en la comptabilitat, reduint així la tributació). Per evitar-ho, el passat 11 d’octubre de

Continue Reading