Novetat en els llindars d’exempció d’informació Intrastat

Amb data 27 de gener de 2015, s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre HAP/50/2015, de 21 de gener, per la qual es fixen llindars relatius a les estadístiques d’intercanvis de béns entre Estats membres de la Unió Europea. Aquesta ordre es composa d’un únic article i d’una disposició final única. L’article augmenta substancialment

Continue Reading