Etiqueta: LABORAL

Revaloració de pensions 2023

Al BOE del 28 de desembre es va  publicar el Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2023, amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2023. L’informem

Continue Reading

Prorrogat l’SMI de 2022

Es prorroga la vigència del Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022. Per tant, es prorroga l’SMI de 2022 per a 2023, mentre no s’arribi a un acord en relació amb el seu augment.   L’informem que mitjançant el Reial decret llei 20/2022,

Continue Reading

Ajuts per a empreses industrials que apliquin la jornada laboral de quatre dies

Mitjançant l’Ordre ICT/1238/2022, de 9 de desembre, es regula un projecte pilot pel qual les empreses industrials que redueixin durant vint-i-quatre mesos un 10% de la jornada laboral, sense abaixar salaris, podran optar a ajuts de fins a 150.000 euros.   L’informem que al BOE del dia 12 de desembre, s’ha publicat l’Ordre ICT/1238/2022, de

Continue Reading

Nou simulador per a calcular la quota d’autònoms en 2023

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha posat en funcionament un simulador informatiu perquè els treballadors autònoms calculin la quota que els pot correspondre amb el nou sistema de cotització per rendiments nets que entra en funcionament el gener de 2023.   L’informem que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha

Continue Reading

Autònoms 2023 nova normativa

A partir de l’1 de gener del 2023 el sistema de cotització es basarà en el rendiment net dels negocis. En altres paraules, cotitzaràs segons els ingressos reals de la teva empresa.   Això significa que les empreses i els autònoms tindran l’obligació de presentar una previsió d’ingressos anuals. Passarà el mateix amb els nous

Continue Reading

Què ocorre en cas de treballar en una segona empresa en una reducció per guarda legal?

Si bé no existeix, per si mateixa, una concreta limitació a exercir el dret a la reducció de jornada en una i en l’altra relació laboral de manera simultània, sí que és convenient que per respectar el principi de la bona fe en l’exercici dels drets de reducció de jornada, la primera empresa, i si

Continue Reading

Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual

Aquesta norma persegueix prevenir i donar resposta específica a les violències i va dirigida a les dones, nenes i nens que hagin estat víctimes de violències sexuals a Espanya, amb independència de la seva nacionalitat i de la seva situació administrativa.   Quins aspectes regulen la LO 10/2022? Del conjunt de mesures contingudes a la

Continue Reading

Canvi de bases abans del 30 de setembre del 2022

Recordar que a partir del dia 1 de gener de 2023 entra en vigor el nou sistema de cotització per a Autònoms en que la base de cotització vindrà determinada pels rendiments nets de les seva activitat econòmica i per tant no serà a elecció de cada persona treballadora autònoma sinó que la base de

Continue Reading

Les claus de la nova regulació laboral per a les empleades de la llar

Amb data 8 de setembre s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social dels treballadors al servei de la llar. La norma tracta d’equiparar aquest col·lectiu amb la resta de treballadors per compte d’altri en els àmbits

Continue Reading

Fins al 30 de setembre pot modificar la base de cotització com a autònom 2022

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de setembre de 2022. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre de 2022. Li recordem que a partir de l’1 de

Continue Reading