Etiqueta: REFORMA FISCAL 2015

NOVETATS IVA

A continuació els informem de les 20 principals novetats de la reforma fiscal de l’IVA incloses en la Llei 28/2014, i que van entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, llevat d’algunes excepcions que es comenten: 1.) El tipus impositiu aplicable a les flors i plantes vives de caràcter ornamental disminueix

Continue Reading

Noves taules d’amortització

En la sessió matinal sobre la reforma fiscal que vam fer el passat dia 11 de desembre es va posar de manifest canvis en l’aplicació de les amortitzacions en la nova llei de l’Impost sobre Societats. El resum d’aquests canvis és el següent: Llegir més

Continue Reading

Novetats fiscals que afecten a les entitats

MODEL 347. DECLARACIÓ INFORMATIVA OPERACIONS AMB TERCERS –         El model 347 és una declaració informativa anual de les operacions amb tercers que tinguin un volum anual superior a 3.005,06 euros. Fins ara, les entitats exemptes d’IVA no estaven obligades a incloure cap venda o servei.  Aquesta és  una de les principals novetats ja que en

Continue Reading

Novetats a la tributació de les retribucions dels administradors socials.

La reforma fiscal conté algunes interessants novetats en relació a la tributació de les retribucions dels administradors socials, a tenir en compte per a l’exercici 2015: IRPF: Reducció de les retencions del 42 al 35 per cent (Llei 26/2014) El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball que es percebin per

Continue Reading

Reforma fiscal IRPF: retencions 2015 i 2016

Reforma fiscal IRPF: retencions 2015 i 2016 El passat dia 27 de novembre de 2014 es va publicar la Llei 26/2014, per la que es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no

Continue Reading