ÚLTIMES MODIFICACIONS DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL – ASPECTES RELLEVANTS PER LES SOCIETATS AMB CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Amb motiu de la publicació al BOE de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es va modificar la Llei de Societats de Capital, amb la finalitat de millorar el govern corporatiu, entre d’altres, es procedeix a modificar aspectes relacionats amb l’Òrgan d’administració i en concret es realitzen les següents modificacions:

a)      Article 245 LSC: Organització i funcionament del Consell d’Administració.

El consell d’administració haurà de reunir-se, al menys, un cop al trimestre.

Aquesta reforma introdueix l’obligació de que el Consell d’Administració es reuneixi Trimestralment. Amb aquesta modificació podem observar que un dels principals objectius que es persegueixen és la millora del govern corporatiu de les societats.

b)      Art. 249 LSC: Funcionament del Consell d’Administració i facultats indelegables.

La relació de la societat amb el Conseller Delegat i un Conseller amb funcions executives, haurà de quedar reflectida en un contracte, el qual haurà de ser aprovat pel Consell d’Administració.

Aquest contracte haurà d’especificar tots els conceptes per els quals el Conseller Delegat o el Conseller amb funcions executives percebrà retribució per les seves funcions executives, prohibint-se la possibilitat de percebre cap mena de retribució per un concepte que no aparegui especificat al contracte. Així mateix, el contracte haurà de ser conforme amb la política de retribucions aprovada per la Junta General, conseqüentment, tota retribució prevista al contracte, haurà de ser aprovada per la Junta General.

c)       Art. 251 LSC: Impugnació d’acords del Consell d’Administració:

Seran impugnables els següents acords adoptats pel Consell d’Administrador:

–          Contraris a la llei.

–          Contraris als Estatuts Socials.

–          Lesius per l’interès social.

–          Contraris al Reglament del Consell d’Administració.

Amb el nou règim legal, els socis titulars de les participacions que representin l’1% del capital social estaran legitimats per impugnar dits acords. (Abans es requeria un 5%).

d)      Art. 262 LSC: Contingut de l’Informe de Gestió:

Les societats que no puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujades, hauran d’indicar a l’informe de gestió el període mig de pagament als seus proveïdors, en el supòsit de que dit període mig sigui superior al màxim establert a la normativa de morositat, hauran d’indicar-se així mateix les mesures a aplicar al següent exercici per a la seva reducció, fins a arribar a dit màxim.

Per qualsevol dubte o aclariment, consulti amb els assessors del Departament Legal del nostre despatx, 93.872.27.38.

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, SLP