VALIDESA DEL WHATSAPP COM A MITJÀ DE COMUNICACIÓ EN LES RELACIONS LABORALS

En l’actualitat, una de les eines que més s’utilitzen de manera quotidiana en les relacions laborals són els telèfons intel·ligents i en particular l’aplicació de WhatsApp com a forma de comunicació. Aquesta eina ha guanyat terreny degut a la celeritat que permet en les comunicacions entre empresari i treballador.

Entorn a la seva utilització per comunicacions tant formals com informals ens podem plantejar les següents qüestions: què passa si una de les parts no contesta el missatge? Tenen validesa legal les comunicacions fetes a través d’aquest mitjà en quant a resolucions de contracte, sancions, vacances, modificacions de contracte etc.?

Sobre aquest tipus de comunicació hem de tenir en compte dos escenaris: quan l’emissor del missatge és l’empresari o el treballador.

Empresari com a emissor

Pel que fa als acomiadaments (ja siguin objectius o disciplinaris)  el WhatsApp no seria un canal permès per dur a terme la comunicació ja que la llei obliga a comunicar la mesura adoptada reflectint els fets i les causes que el motiven i la data d’efectes. Per tant, com que tota aquesta informació no hi cap en un missatge de Whatsapp, no notifiqui cap acomiadament per aquesta via i entregui una carta amb totes les dades.

Per altra banda la no superació del període de prova no exigeix el compliment de requisits formals, per tant sí es podria dur a terme la comunicació via WhatsApp. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galicia de 5 de juny de 2015 expressa tal afirmació d’acord amb el que marca l’Estatut dels Treballadors en l’article 14.2, el qual indica que les resolucions laborals podran produir-se a instància d’ambdós parts. El Tribunal Superior seguint aquest fil argumental conclou dient que ha d’existir una manifestació no necessàriament escrita ni sotmesa a formalitats de qui la utilitzi, sempre i quan l’altra part conegui amb antelació el motiu de cessament de la relació laboral.

!! Tot i això, sempre és preferible documentar aquesta extinció en un document signat per ambdues parts, per tal que no hi hagi dubtes de que s’ha comunicat el cessament.

Treballador com a emissor

Si un treballador comunica la seva baixa voluntària a l’empresa a través de WhatsApp, aquest missatge tindrà efectes si el missatge reflexa una voluntat clara i inequívoca de dimitir. Si és així tindrà els mateixos efectes que una comunicació escrita. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 10 de juny de 2015, ho justifica  ja què la dimissió no requereix requisits formals.

Podem concloure l’article dient que la llei en alguns procediments laborals marca una sèrie de formalitats que de no complir-les el procediment queda invalidat, aquests processos poden ser la modificació substancial de les condicions de treball, mobilitat geogràfica dels treballadors etc.

!! Per tant, la comunicació a través de la missatgeria instantània WhatsApp només serà valida en els processos on la llei no marqui el tipus de comunicació a seguir.