Àrea / Laboral

area_laboral_v2

C&G ofereix un assessorament integral en tots aquells assumptes referents a la gestió de personal. En aquest sentit, no només gestiona la confecció de tota aquella documentació necessària com poden ser els contractes de treball, les altes i baixes, els rebuts de salaris, les liquidacions de seguretat social i la resta de documentació; si no que hi afegeix unassessorament personalitzat en tota aquesta area, prestat per a professionals titulats i especialitzats en l’àmbit laboral, per tal de poder valorar les opcions millors per al client en cada moment.

Aquest servei es presta tant de manera presencial (a l’empresa o al nostre despatx), com telefònicament (on line) o via correu electrònic.

Els serveis que prestem son:

  • Auditoria Laboral (diagnòstic complet per detectar possibles situacions critiques).
  • Gestió de personal (confecció contractes, nòmines, liquidacions seguretat social).
  • Assessorament laboral individualitzat (canvis de contracte, modificacions substancials).
  • Estudis i confeccions de les millors accions en situacions empresarials negatives.
  • Assessorament, desplaçament i gestions amb totes les administracions d’ aquest àmbit.
  • Negociacions amb comitès d’empresa.
  • Establiment de polítiques retributives variables.
  • Establiment de protocols de benvinguda a l’empresa.
  • Assessorament en matèria de polítiques formatives a l’empresa i la seva gestió.