Revaloració de pensions 2023

Al BOE del 28 de desembre es va  publicar el Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2023, amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2023.

L’informem que al BOE del 28 de desembre es va  publicar el Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2023, amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2023.

 

D’acord amb el que es preveu en el títol IV de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023, aquest reial decret estableix una revaloració general de les pensions i altres prestacions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com de classes passives de l’Estat, del 8,5%.

 

Les quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a 2023 són, conforme al reial decret, les següents:

 

Classe de pensió Titulars
Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Jubilació
Titular amb seixanta-cinc anys 13.526,80 10.963,40 10.406,20
Titular menor de seixanta-cinc anys 12.682,60 10.256,40 9.695,00
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa 20.290,20 16.445,80 15.610,00
Incapacitat permanent
Gran invalidesa 20.290,20 16.445,80 15.610,00
Absoluta 13.526,80 10.963,40 10.406,20
Total: titular amb seixanta-cinc anys 13.526,80 10.963,40 10.406,20
Total: titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys 12.682,60 10.256,40 9.695,00
Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys 8.082,20 8.082,20 8.012,20
Parcial del règim d’accidents de treball: titular amb seixanta-cinc anys 13.526,80 10.963,40 10.406,20
Viduïtat
Titular amb càrregues familiars 12.682,60
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65% 10.963,40
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys 10.256,40
Titular amb menys de seixanta anys 8.306,20
Classe de pensió Euros/any
Orfandat
Per beneficiari 3.353,00
Per beneficiari menor de divuit anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65% 6.592,60
En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 8.306,20 euros/any distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris.
Prestació d’orfandat
Un beneficiari 9.800,00
Diversos beneficiaris: a repartir entre nombre de beneficiaris 16.520,00
En favor de familiars
Per beneficiari 3.353,00
Si no existeix vidu ni orfe pensionistes:
Un únic beneficiari amb seixanta-cinc anys 8.099,00
Un únic beneficiari menor de seixanta-cinc anys 7.632,80
Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 4.953,20 euros/any entre el nombre de beneficiaris.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió: laboral@cigassociats.com