Serveis / Legal

Legal

C&G ofereix un assessorament integral en diferents àrees del dret, exercides per a advocats i advocades amb experiència i especialitzats en els seus àmbits d’actuació.

Els diferents àmbits d’actuació, són:

Jurídic- Laboral

 • Estudi, planificació i defensa jurídica
 • Auditoria laboral
 • Negociació comitès d’empresa
 • Actualització de normativa laboral
 • Actualització permanent de la normativa laboral als clients
 • Redacció i estudi de contractes especials i les seves clàusules
 • Modificacions de les condicions de treball
 • Extincions contractuals de tota classe individuals i col·lectives
 • Negociacions amb comitès d’empresa
 • Accidents de treball
 • Defensa jurídica i assistència a judici
 • Expedients i procediments contra l’administració (Invalideses, Atur, Baixes i Fons de Garantia Salarial).
 • Assistència i defensa davant la inspecció de treball i qualsevol altra administració
 • Servei d’assessorament «on line» tant telefònicament com mitjançant correu electrònic
 • Estudi I càlcul de jubilació


 

Àrea Mercantil:

 • Consultoria i assessoria en la gestió del dret mercantil.
 • Constitució, transformació, dissolució i liquidació de societats.
 • Accions i reclamacions de responsabilitat contra administradors de societats
 • Modificacions societàries
 • Reestructuracions societàries(fusions i escissions)
 • Confecció de tota classe de contractes mercantils
 • Assessorament en matèria concursal
 • Societats hòlding


 

Àrea Civil: Consultoria i assessoria en la gestió del dret civil.

 • Dret privat
 • Dret de família i dret de successions
 • Drets Reals (Propietat i Immobles)
 • Reclamació i defensa per responsabilitat
 • Relacions amb entitats bancàries.
 • Cobraments de crèdits
 • Reclamació i execució d’impagats


 

Àrea Penal: Consultoria i assessoria en la gestió del dret penal.

 • Assistència a comissaria i jutjats
 • Assessorament i defensa en causes penals
 • Delictes contra les persones
 • Delictes contra el patrimoni
 • Delictes societaris
 • Delictes contra els treballadors
 • Altres accions penals per dolo o negligència