Mes: noviembre 2020

Subvenciona el teu Pla d’igualtat

  pla d’igualtat Per a més informació pot contactar amb nosaltres rraya@cigassociats.com

Continue Reading

Igualtat retributiva

El Real Decret d’Igualtat retributiva El Reial decret 902/2020 (BOE 14-10-2020) estableix mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, desenvolupant el principi d’igualtat retributiva per treball d’igual valor que regula l’article 28 del TRLET (RD Leg 2/2015)

Continue Reading

Com comptabilitzar l’exoneració per ERTEs de la Seguretat Social

En primer lloc recordar que les bonificacions i les reduccions de quotes a la seguretat social, són deduccions que resulten d’aplicació en determinats % de la quota. La finalitat de les bonificacions i reduccions de quotes, és principalment la reducció de les despeses de seguretat social de l’empresa, per tant, el tractament comptable d’aquestes bonificacions, es realitza com si

Continue Reading

Al novembre: model 232 declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades

Recordeu que durant el mes de novembre, les empreses en què l’exercici coincideix amb l’any natural, han de presentar el model 232 «Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals» corresponent a l’exercici 2019. Les empreses en què l’exercici social no coincideix amb l’any natural han

Continue Reading

Al novembre: Model 583 liquidació producció d’energía eléctrica

Com l’any passat, durant aquest mes de novembre caldrà que presentin els models 583, d’acord amb l’Ordre HAP/703/2013 . Aquest any caldrà presentar dos models 583: – Abans del 20 de novembre: pagament a compte corresponent a la producció de gener a setembre del 2020. – Abans del 30 de novembre: autoliquidació corresponent a la

Continue Reading

Règim de devolució mensual de l’IVA

Recordeu que durant el mes de novembre, la seva empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA (REDEME) per a l’exercici següent. Per poder fer-ho s’han de reunir els següents requisits: 1. Sol·licitar la seva inscripció mitjançant la presentació d’un Model 036 de declaració censal. 2. Trobar-se al corrent de les seves

Continue Reading

COVID-19 | Ajut extraordinari de 2000 euros per als autònoms

AJUTS DIRECTES PER AUTÒNOMS Objecte: Aquest ajut extraordinari i puntual té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica d’autònoms, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la Covid-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma. Beneficiaris: 1. Autònoms donats d’alta al RETA que exerceixin

Continue Reading