Mes: diciembre 2018

ACCIONS QUE POT REALITZAR ABANS DE FINALITZAR L’ANY PER REBAIXAR LA SEVA LIQUIDACIÓ DE L’ IRPF

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2018, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF: Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a

Continue Reading

APROVACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 21/2018, DE 14 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE I LLOGUER (BOE 304, DE 18 DE DESEMBRE).

Nova exempció en els contractes d’arrendament S’ha publicat el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE 304, de 18 de desembre). El Reial decret llei modifica el Text refós de la Llei de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret

Continue Reading

PERQUÈ ÉS ADEQUAT DISPOSAR D’UN CALENDARI LABORAL D’EMPRESA?

El deure de confeccionar un calendari laboral d’empresa, ve establert d’entrada per la genèrica “imposició” que en fa l’apartat 6 de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors. Tal deure, regula l’elaboració organitzada de la previsió anual en relació a l’horari de treball, la distribució anual dels dies de treball, els festius, descansos setmanals; així com

Continue Reading