Mes: julio 2021

Subvencions i ajuts COVID-19

Tractament comptable de les subvencions i ajuts rebuts per part de l’Administració Pública. Donada la prolongació dels efectes de la pandèmia de la COVID-19, les empreses es plantegen i s’acullen al seu dret de sol.licitar ajuts econòmics davant les diverses administracions públiques per fer front a les dificultats econòmiques que pateixen. El mecanisme per poder-ho

Continue Reading

Recordatori dels punts principals del tractament de les vacances

Tenint en compte que les vacances s’han de fixar per acord entre empresari i treballador/a, i que en cas contrari el/la treballador/a pot realitzar l’acció de reclamar a través de procediment urgent, davant la Jurisdicció Social en el termini de 20 dies des que tingui coneixement de la data de gaudiment que hagués establert per l’empresa, i

Continue Reading

Em sancionen si no presento els comptes?

És obligatori. Les SA i SL que no depositin els seus comptes en el Registre Mercantil s’exposen  al “tancament registral” (l’impossibilitat d’inscriure nous acords, excepte excepcions), així com a una possible sanció. Atenció!  Doncs bé, una recent norma ha concretat com s’imposaran aquestes multes, per al que és previsible un augment de les sancions per

Continue Reading

Obligatorietat del Protocol d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

El Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe és un document que recull dos vessants: mesures preventives i el procediment i l’organització interna per actuar davant de qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe al si de l’organització. Tal com marca la Llei Orgànica

Continue Reading