Mes: febrero 2015

AJUDES FINANCERES A LA REINDUSTRIALITZACIÓ I FOMENT DE LA COMPETITIVITAT INDUSTRIAL

OBJECTE La finalitat d’aquest ajut financer a la inversió és l’impus del desenvolupament industrial a través de la millora empresarial i l’eficiència dels sectors productius, prestant una atenció singular a aquelles empreses que incorporen tecnologies avançades en els seus productes i processos, generin ocupació qualificada amb la major aportació possible de valor afegit i, en

Continue Reading

NOVETATS IVA

A continuació els informem de les 20 principals novetats de la reforma fiscal de l’IVA incloses en la Llei 28/2014, i que van entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, llevat d’algunes excepcions que es comenten: 1.) El tipus impositiu aplicable a les flors i plantes vives de caràcter ornamental disminueix

Continue Reading

Model 720

Aquesta circular és per informar sobre la Declaració Informativa Anual Sobre Béns i Drets Situats a l’Estranger, model 720, regulada a l’Ordre HAP/72/2013. El termini de presentació corresponent a l’exercici 2014, finalitza el proper el 31 de març de 2015. SUBJECTES OBLIGATS Amb caràcter general, les persones físiques i jurídiques residents fiscals en territori espanyol,

Continue Reading

NOVETATS LABORALS i de SEGURETAT SOCIAL

A continuació els informem de les principals NOVETATS LABORALS i de SEGURETAT SOCIAL de la Llei de Pressupostos Generals per a 2015 i d’altres normes publicades fa poc: S’incrementen del 0,5 % les quanties del Salari Mínim Interprofessional per a 2015 (648,60 € / mes). Les bases màximes de cotització al Règim General s’incrementen en

Continue Reading

Novetat en els llindars d’exempció d’informació Intrastat

Amb data 27 de gener de 2015, s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre HAP/50/2015, de 21 de gener, per la qual es fixen llindars relatius a les estadístiques d’intercanvis de béns entre Estats membres de la Unió Europea. Aquesta ordre es composa d’un únic article i d’una disposició final única. L’article augmenta substancialment

Continue Reading

Protegido: FACTURA ELECTRÒNICA

No hay extracto porque es una entrada protegida.

Continue Reading