Mes: marzo 2019

Augment del permís de paternitat

El govern ha aprovat l’ampliació progressiva del permís de paternitat fins a 16 setmana a l’any 2021. Aquest nou decret estableix com a mesura urgent equiparar progressivament els permisos de paternitat i maternitat. Aquesta equiparació entre el permís de Paternitat i Maternitat s’ha previst però, de manera progressiva fins a l’any 2021: A partir de

Continue Reading

Registre de jornada

El passat dia 8 de març, es va modificar l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors i l’article 7 de LISOS, en el qual es regula el registre de jornada, als efectes de garantir el compliment dels límits en matèria de la jornada i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i

Continue Reading

Bonus sinistralitat laboral

A partir del dia 15 d’abril de 2019 s’obre el termini de presentació per a sol·licitar l’incentiu bonus, de les empreses que hagin contribuït a disminuir i prevenir la seva sinistralitat laboral i  hagin realitzat actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i malalties professionals, d’ acord amb el que es regula al

Continue Reading

Campanya de renda i patrimoni 2018

Com ja hauran sentit, a partir del proper dimarts 2 d’abril ja es podran presentar telemàticament les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l’exercici 2018. Es podran presentar fins al dilluns 1 de juliol (inclòs), podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins el dimecres 26 de

Continue Reading

SEPARACIÓ O DIVORCI? Preguntes freqüents

Aquest article intenta donar resposta als dubtes que amb més freqüència ens plantegen els clients que desitgen iniciar un procés de separació o de divorci, fent especial al·lusió a aquelles preguntes que es solen formular en una primera visita, i limitant-nos als casos en els que hi ha acord, és a dir, ambos cònjuges han

Continue Reading