Mes: noviembre 2022

La constitució de societats limitades a un EURO

En el moment d’entrada en vigor de la nova  Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, que té com a objectiu principal la creació de noves empreses, tindrem les següents novetats en relació amb la constitució de societats limitades: S’incentiva la constitució d’una SRL, reduint el capital social mínim fins a

Continue Reading

L’obligació de la factura electrònica

La factura electrònica és un instrument útil per a reduir els costos de transacció del tràfic mercantil i pot servir, a més, per a facilitar l’accés a la informació sobre els terminis de pagament entre empreses. Per això, s’estableix l’obligatorietat d’expedir i remetre factures electròniques a tots els empresaris i professionals en les seves relacions

Continue Reading

Les societats moroses no podran optar a subvencions públiques

A fi de frenar la morositat, les empreses que no compleixin amb els terminis establerts en la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran optar a subvencions públiques, ni ser empreses col·laboradores. Aquesta lluita contra la morositat entrarà en vigor a partir del 19

Continue Reading

Què ocorre en cas de treballar en una segona empresa en una reducció per guarda legal?

Si bé no existeix, per si mateixa, una concreta limitació a exercir el dret a la reducció de jornada en una i en l’altra relació laboral de manera simultània, sí que és convenient que per respectar el principi de la bona fe en l’exercici dels drets de reducció de jornada, la primera empresa, i si

Continue Reading

Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual

Aquesta norma persegueix prevenir i donar resposta específica a les violències i va dirigida a les dones, nenes i nens que hagin estat víctimes de violències sexuals a Espanya, amb independència de la seva nacionalitat i de la seva situació administrativa.   Quins aspectes regulen la LO 10/2022? Del conjunt de mesures contingudes a la

Continue Reading

Programa MOVES Proyectos Singulares II

OBJECTE La «descarbonització» del sector del transport mitjançant el foment de l’electrificació de la mobilitat per a la consecució dels objectius fixats tant pel Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030, com pel Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica, promovent la realització de projectes singulars d’innovació en mobilitat elèctrica a tot el

Continue Reading