Mes: noviembre 2019

FORMACIÓ en Finances per no financers

Continue Reading

Obligacions en matèria de seguretat social en desplaçaments temporals de treballadors a l’estranger

Per treballador desplaçat temporalment, s’entén aquell treballador que havent estat contractat per a treballar en un país concret, és assignat amb caràcter temporal per a prestar serveis laborals a un tercer país. Com a norma general, el treballador té el dret a ser contribuent a un sol règim de Seguretat Social.*   * Aquesta obligació,

Continue Reading

La successió intestada en les parelles de fet

Quines conseqüències es produeixen per el supervivent de la parella estable, després de la mort de l’altre membre, quan aquest últim no ha atorgat cap testament? Qui ha conviscut com a parella de fet, en el moment de la mort del seu company, pot adquirir la condició d’hereu, equiparant-se els seus efectes als d’un matrimoni?

Continue Reading

El cost del lot de Nadal

El proper Nadal la seva empresa vol lliurar una cistella als seus empleats. Tingui en compte algunes consideracions fiscals que poden ajudar a reduir el seu cost total.   Moltes empreses no adopten cap precaució especial a l’hora de comptabilitzar les factures dels cistells de Nadal: les computen com a despesa, es dedueixen l’IVA i

Continue Reading

El Tribunal Constitucional valida l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència encara que siguin justificades

El passat 16 d’octubre de 2019, el Tribunal Constitucional va dictar sentència en relació al recurs d’inconstitucionalitat de l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors, relatiu al supòsit d’Acomiadament per Causes Objectives per faltes d’assistència encara que siguin justificades. El recurs plantejava la inconstitucional del precepte en base a una vulneració dels articles 14 i

Continue Reading

Règim de devolució mensual de l’IVA

  Recordi que durant aquest mes de novembre la seva empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME) a ​​partir de l’any que ve. Per a això ha de complir els requisits següents: Sol·licitar la seva inscripció mitjançant la presentació d’un model 036 de declaració censal. En concret, haurà de

Continue Reading

Al novembre: Model 583

  Com l’any passat, durant aquest mes de novembre caldrà que presentin els models 583, d’acord amb l’Ordre HAP/703/2013 que els adjuntem. Aquest any caldrà presentar dos models 583: –          Abans del 20 de novembre: pagament a compte corresponent a la producció de gener a setembre del 2019. –          Abans del 30 de novembre: autoliquidació corresponent a

Continue Reading

Al novembre: model 232

Recordeu que durant el mes de novembre, les empreses en que l’exercici coincideix amb l’any natural, han de presentar el model 232 «Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals» corresponent a l’exercici 2018. Les empreses en que l’exercici social no coincideix amb l’any natural

Continue Reading