ACTIVA FINANCIACIÓN – Ajuts a projectes d’R+D+i en l’àmbit de la Indústria Conectada 4.0 (2022)

Objecte:
Concessió d’ajudes corresponent a l’any 2022 per al desenvolupament de projectes de recerca industrial, projectes de desenvolupament experimental, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, a l’àmbit de la Indústria Connectada 4.0 i tendents al compliment dels objectius de la mateixa.
Beneficiaris:
Poden tenir la condició de beneficiari les societats que no formin part del sector públic, que desenvolupin una activitat industrial durant un període d’almenys 3 anys comptats fins a la data de finalització de termini de sol·licitud.
Línies d’actuació:
 • Línia Activa-Pymes: Projectes realitzats per petites i mitjanes empreses.
 • Línia Activa-Grandes Implementaciones: Projectes realitzats per qualsevol tipus d’empresa.
Tipus de projectes:
 • Investigació industrial
 • Desenvolupament experimental
 • Innovació en matèria d’organització
 • Innovació en matèria de processos
 • Projectes de validació preliminar (per a la línia Activa- Pimes)
Els projectes han d’estar destinats a aplicar-se a la indústria manufacturera i han d’adaptar-se almenys a alguna de les prioritacions temàtiques següents:
 1. Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de lempresa.
 2. Solucions per al tractament avançat de dades.
 3. Solucions d’intel·ligència artificial.
 4. Projectes de simulació industrial.
 5. Disseny i fabricació additiva.
 6. Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.
 7. Robòtica col·laborativa i cognitiva.
 8. Sensòrica.
Despeses subvencionables:
A) Projectes Línia Activa-Pymes:
 • Adquisició d’actius fixos materials vinculats a producció i programari específic de solucions d’hibridació o connectivitat digital dels processos de producció.
 • Infraestructura maquinari
 • Despeses de col·laboracions externes exclusivament derivades del projecte
 • Pels projectes de validació preliminar: amortització d’equips destinats al projecte i despeses de lloguers d’equipament (rènting i/o lísing) associades al projecte.
B) Projectes Línia Activa-Grandes Implementaciones:
 • Despeses de personal.
 • Despeses d’instrumental i material inventariable: amortització en funció de la dedicació al projecte.
 • Despeses de col·laboracions externes pel projecte i patents.
Quantia de la subvenció:
Els ajuts regulats mitjançant aquesta ordre podran tenir la forma de préstec, subvenció o combinació dambdues modalitats.
El finançament total a concedir (préstec nominal més subvenció) serà com a màxim del 80% del pressupost finançable.
L’import màxim d’ajut en forma de subvenció serà, com a màxim:
 • del 50% del pressupost finançable en cas de petites empreses.
 • del 20% del pressupost finançable en cas de mitjanes empreses.
 • del 5% del pressupost finançable en cas de grans empreses.
Característiques dels préstecs:
 • Import del préstec: l’import nominal del préstec a concedir estarà fitat d’acord amb els límits següents:
  • El Risc Viu Acumulat de l’empresa amb la DGIPYME no podrà superar en 5 vegades els fons propis de l’entitat al darrer exercici tancat.
  • L’import del préstec a concedir no podrà superar la xifra mitjana de negocis els exercicis 2020 i 2021.
 • Termini d’amortització: el termini d’amortització de la part d’ajut concedit en forma de préstec serà el següent:
  • Línia ACTIVA-Pymes: 5 anys, dels quals 2 de carència.
  • Línia ACTIVA-Grandes Implementaciones: 10 anys, dels quals 3 de carència.
 • Tipus d’interès d’aplicació: el tipus dinterès aplicable serà del 0%.
 • Amortització: Les quotes d’amortització del principal seran anuals i de la mateixa quantia, i s’hauran de satisfer un cop finalitzat el termini de carència.
GARANTIES EXIGIDES: S’exigirà la presentació d’avals pel 20% de la quantitat en modalitat de préstec i pel 100% en el cas de subvenció, que seran alliberades, en línies generals, una vegada es justifiqui l’execució del projecte.
Pressupost mínim i màxim:
El pressupost mínim de conceptes finançables per a projectes de la línia ACTIVA-Grandes Implementaciones serà de 100.000 euros.
El pressupost màxim de conceptes finançables per a projectes de la línia ACTIVA-Pymes serà de 400.000 euros per a les microempreses i petites empreses, i de 1.000.000 euros per a mitjanes empreses.
Característiques:
 • Termini de realització de les actuacions: Des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud fins a un termini màxim de vint-i-quatre mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.
 • Règim de concessió: Concurrència competitiva.
 • Efecte incentivador per a sol·licituds de la línia ACTIVA-Grans Implementaciones.
 • Ajuda ACTIVA-Pymes subjecta al règim de minimis.
Termini de sol·licitud:
El termini de presentació començarà el dia 25 d’abril del 2022 i finalitzarà el dia 17 de maig del 2022.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament d’ajuts: sboixadera@inigest.com