Campanya de la Inspecció de Treball per a investigar possibles fraus en els contractes fixos discontinus

Des de la reforma laboral, gairebé la meitat dels contractes formalitzats són fixos, ja que per fer un contracte temporal cal acreditar la causa del contracte, les circumstàncies concretes que el possibiliten i la connexió de totes dues amb la seva durada. Dins de la contractació indefinida, el contracte més usat per les empreses és el fix discontinu, fins i tot en sectors que no l’utilitzaven anteriorment. Per aquest motiu, la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha començat una campanya de control que té com a objectiu detectar el possible frau en l’ús d’aquest contracte.

La reforma laboral ha canviat el paradigma de contractació a Espanya. L’obligatorietat d’acreditar la causa del contracte, les circumstàncies concretes que el possibiliten en l’empresa i la connexió de totes dues amb la seva durada, han fet que moltes empreses renunciïn al contracte temporal i apostin per l’indefinit, fins al punt que gairebé la meitat dels contractes formalitzats des d’aquesta reforma són fixos.

Però dins de la contractació indefinida, la modalitat que més ha crescut, amb molta diferència respecte de la resta, ha estat la del fix discontinu. Tant és així que el Ministeri de Treball anuncia que la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) començarà una nova campanya de control encaminada a detectar el possible frau en l’ús d’aquest contracte.

Canvis en el contracte fix discontinu

La reforma, aplicable a partir del 31 de març de 2022, ha ampliat els supòsits en què pot formalitzar aquest tipus de contracte:

  • Feines estacionals o vinculats a activitats de temporada. Per exemple, un negoci d’hostaleria que obre quan arriba el bon temps, o una empresa que comercialitza pernils i que la seva activitat augmenta per Nadal. Si la necessitat es repeteix en dates certes s’haurà de subscriure aquest tipus de contracte i no l’indefinit a temps parcial, com passava fins ara.
  • Feines de prestació intermitent que, sense ser estacionals, tenen períodes d’execució certs. Per exemple, una empresa que munta escenaris per a esdeveniments.
  • Per cobrir la necessitat de mà d’obra vinculada a una contracta o subcontracta. Per a això, es requereix que la contracta formi part de l’activitat ordinària de l’empresa que presta el servei. Així, una empresa de seguretat contractada per un supermercat podrà subscriure contractes fixos discontinus amb els treballadors destinats a aquest servei.

Amb ETT. Així mateix, sempre que el contracte fix discontinu obeeixi a una de les raons anteriors, podrà ser utilitzat per una ETT.

Per escrit. El contracte fix discontinu s’ha de concertar obligatòriament per escrit a través del model oficial. En aquest contracte hauran de figurar els elements essencials de l’activitat, la seva durada -de manera detallada- i la forma i ordre de crida que estableixi el conveni, fent constar igualment, de manera orientativa, la jornada laboral estimada i la seva distribució horària, que s’haurà de concretar en el moment de la contractació.

Atenció. Els convenis sectorials podran establir la possibilitat de concertar els contractes fixos discontinus a temps parcial.

Crida. La crida s’haurà de fer per escrit o per un altre mitjà que permeti deixar constància, amb les indicacions precises de les condicions d’incorporació i amb una antelació adequada. La norma no estableix un termini mínim, per la qual cosa si el conveni col·lectiu no fixa una antelació determinada, quedarà a la discrecionalitat empresarial. A l’inici de cada any natural, l’empresa haurà de traslladar a la representació legal dels treballadors un calendari amb les previsions de crida, així com les dades de les altes efectives dels treballadors fixos discontinus un cop es produeixin.

Contractes. S’ha prohibit expressament recórrer a un contracte per circumstàncies de la producció per a contractes i s’ha eliminat el contracte d’obra i servei, per la qual cosa el contracte fix discontinu és el més adequat per a aquests supòsits:

  • No es podrà donar de baixa el treballador mentre es mantingui la contracta, sinó únicament quan hagi finalitzat.
  • El període d’inactivitat quedarà limitat a l’espera entre contracta i contracta. Els convenis (exclosos els d’empresa) podran establir un termini màxim d’inactivitat entre subcontractes. En defecte d’això, el màxim serà de 3 mesos.

Campanya de la Inspecció de Treball

Aquesta extensa regulació ha impulsat a subscriure contractes fixos discontinus a empreses i a sectors d’activitat que fins ara no s’havien plantejat la possibilitat de fer-ho. Un clar exemple de l’increment en l’ús d’aquest contracte, s’està produint en el sector de l’hostaleria, particularment la relacionada amb el turisme de temporada.

Actualment, la norma permet, en els casos en els quals l’empresa compti sempre amb els mateixos treballadors per prestar servei en dates concretes, la seva contractació indefinida i la successiva represa de l’activitat a través de la preceptiva crida en el qual s’insti el treballador a reincorporar-se al seu lloc de treball.

No obstant això, que la reforma autoritzi l’ús d’aquest contracte per a supòsits que anteriorment no estaven permesos, no significa que puguem subscriure contractes fixos discontinus per a qualsevol situació. En aquests casos, fer un contracte temporal quan és procedent un fix discontinu es considera frau de llei i transformarà el contracte en indefinit ordinari.

L’objectiu d’aquesta campanya és la de verificar que no s’estan utilitzant aquests contractes per cobrir necessitats fixes però contínues per a l’empresa, reemplaçant l’indefinit, que ha de ser la modalitat ordinària del mercat laboral.

També es pretén controlar que no s’aprofitin els períodes d’inactivitat per al gaudi indegut de la prestació per desocupació mentre es treballa irregularment.

L’actual contracte fix discontinu, sent un contracte indefinit que merita antiguitat i permet als treballadors accedir a drets com la indemnització per extinció de contracte, reservada, en la majoria dels casos, a contractes indefinits, té una regulació tan àmplia que permet que moltes empreses l’usin per substituir els contractes temporals.

La nova regulació no implica que tot contracte indefinit pugui ser fix discontinu. Si la necessitat del lloc de treball és persistent i no obeeix a períodes alterns o intermitents, es procedent de subscriure un contracte fix ordinari i el frau de llei podrà ser castigat severament per la ITSS.

Atenció. La campanya es farà efectiva a través de la participació de la ITSS, que mitjançant l’ús de tecnologies com l’encreuament massiu de dades, podran detectar quines empreses estan utilitzant fraudulentament el contracte fix discontinu.

Sancions

Aquesta actuació de control es combina amb l’enduriment de les sancions per infraccions laborals que es va produir amb la reforma laboral on particularment es va disposar:

  • L’increment de les sancions relacionades amb l’ocupació irregular que poden arribar fins als 10.000 euros.
  • L’aplicació de la sanció per cada treballador implicat.

Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com