Com queden els contractes temporals després de la reforma laboral?

La reforma laboral introdueix una nova regulació de la contractació temporal que serà aplicable a partir del 30 de març de 2022, amb la desaparició dels contractes temporals tal com els coneixíem fins ara (contractes d’obra, interinitat i eventuals), i només es podran subscriure els contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de treballador. Ha d’adaptar els seus contractes vigents? Han canviat els supòsits en els quals és legal fer un contracte temporal? Li expliquem com queden aquest tipus de contractes i quan podrà utilitzar-los a partir d’ara.

Un dels objectius de la reforma laboral aprovada pel legislador és el d’eliminar la temporalitat en les contractacions (de fet la nova redacció donada a l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors presumeix que el contracte se subscriu per temps indefinit) i per tant perquè s’entengui que concorre causa justificada de temporalitat serà necessari que s’especifiquin amb precisió, en el contracte, la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

Dos grans tipus de contractació temporal

Amb la reforma laboral desapareix la possibilitat de realitzar contractes per obra o servei determinat, i només es podrà efectuar el contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de treballador.

Les noves modalitats de contractació de durada determinada s’articulen per un contracte de circumstàncies de la producció amb dos subtipus de causes, unes conjunturals d’oscil·lacions productives imprevisibles amb una durada màxima de sis mesos ampliable per conveni col·lectiu a dotze mesos, i altres d’ocasionals, previsibles que l’empresa podrà utilitzar durant un període de noranta dies a l’any, en aquests contractes es penalitza la seva durada inferior a trenta dies amb una cotització addicional. L’anterior contracte d’interinitat passa a denominar-se de substitució, però manté els mateixos supòsits de formalització.

Exemples

Increment previsible. Respecte a l’increment ocasional previsible, no es podrà contractar un treballador de l’1 de gener a 31 de març, per ser dies continuats. Tampoc es podrà contractar un treballador al gener, un altre al març, un altre a l’abril i un altre a l’octubre, ja que s’excedeixen els noranta dies.  En canvi, sí que serà possible contractar cinc treballadors al gener i deu a la segona quinzena d’agost.

Oscil·lacions. En cas d’augments temporals del volum d’activitat, però que es repeteixin cada temporada (per exemple una botiga que incrementa les seves vendes durant el període de Nadal), no es podrà utilitzar aquest contracte, i s’haurà de recórrer a un contracte fix-discontinu o a un d’indefinit a temps parcial.

Obra o servei

Desapareix. El contracte temporal per a activitats amb substantivitat pròpia (per exemple, per a la realització de neteja en una empresa del sector de les telecomunicacions) ha desaparegut. Aquesta eliminació entrarà en vigor el 30 de març de 2022, i s’aplica el règim transitori que s’indica en el següent paràgraf.

Règim transitori

Els contractes d’obra i servei, eventuals o d’interinitat subscrits abans del 31-12-2021 es mantindran vigents fins a la seva durada màxima, encara que es produeixi amb posterioritat al 30-03-2022, i es regiran per la normativa anterior. Els contractes d’obra i servei o eventuals subscrits entre el 31-12-2021 i el 30-03-2022 es regiran per la normativa anterior, però la seva durada no podrà ser superior a sis mesos. A partir del 30-03-2022 només es podran subscriure nous contractes segons la nova normativa.

Altres modificacions a tenir en compte

S’exclou com a causa de temporalitat del contracte per circumstàncies de la producció la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l’activitat ordinària de l’empresa.

Es facilita que el contracte temporal es pugui considerar indefinit, explicitant la presumpció que tot contracte ho és i ajustant en aquest sentit totes les situacions previstes que comporten adquirir la condició de fix:

  1. Frau de llei: se substitueix la referència al «frau de llei» per l’al·lusió al mer incompliment dels requisits legals sense més.
  2. Falta d’alta en Seguretat Social més enllà del període de prova: s’elimina l’excepció que la naturalesa de l’activitat o servei sigui temporal.
  3. Encadenament de dos o més contractes temporals:
  • Per la mateixa persona: es redueixen el termini d’encadenament i el període de referència, passant de vint-i-quatre mesos en un període de trenta mesos, a divuit mesos en un període de vint-i-quatre mesos, inclosos els períodes de posada a disposició a través d’empreses de treball temporal (ETT).
  • En el mateix lloc, per altres persones abans: s’afegeix que també adquirirà la condició de fixa la persona que ocupi un lloc de treball ocupat abans, amb solució de continuïtat o sense, durant més de divuit mesos en un període de trenta mesos, mitjançant contractes temporals per circumstàncies de la producció o mitjançant ETT.

S’endureix el règim sancionador enfront d’incompliments en matèria de contractació temporal en considerar que s’ha produït una infracció per cadascun dels treballadors afectats, i en fixar unes quanties específiques de les sancions per a aquests incompliments, que aniran d’un mínim de 1.000 € a un màxim de 10.000 € (per treballador).

Per acabar, i com a aspecte molt rellevant, es modifica el sistema de cotització addicional per als contractes temporals que passa de penalitzar només les contractacions inferiors a cinc dies a aplicar-se a tots els contractes inferiors a trenta dies. La penalització consistirà en una taxa fixa per cada contracte de 3 vegades la quota per contingències comunes calculada sobre la base mínima diària del grup 8 de cotització. Avui dia, la base diària vigent del grup 8 és de 37,53 €, sobre la qual aplicat el 23,6 % de la quota empresarial i multiplicat per 3, s’obté a un cost fix addicional per contracte de 26,6 €.

Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com